top of page

Lịch Sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
(1911-1965) - Mục sư Lê Hoàng Phu, Ph.D.

Luận Án Tiến Sĩ của Mục sư Lê Hoàng Phu năm 1972 tại Đại Học New York, Hoa Kỳ được phiên dịch sang Việt ngữ.  Ấn bản mới nầy đã được hiệu đính và bổ sung đầy đủ phần Chú Thích của tác giả.
Đây là một tài liệu giá trị và cần thiết để giúp mọi người muốn tìm hiểu về sự hình thành và phát triển của Hội Thánh tại quê nhà.

Lịch Sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam

$20.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page