top of page

“The 5 Love Languages,” by Gary Chapman

 

Bạn và người phối ngẫu của bạn có hiểu nhau không? Có thể bạn đang trao đổi với nhau bằng hai ngôn ngữ khác biệt! Con người bày tỏ tư tưởng của mình và tiếp nhận tư tưởng của người khác – đặc biệt về tình yêu – bằng nhiều cách khác nhau.

 

Tiến sĩ Gary Chapman cho rằng tình yêu được truyền đặt bằng năm ngôn ngữ: Chất lượng thời gian; Lời khẳng định; Quà tặng; Hành động phục vụ và truyền cảm bằng xúc giác.

Năm Ngôn Ngữ của Tình Yêu (bìa Cứng)

$15.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page