top of page

Chủ đề “Cơ Đốc Nhân Hữu Hiệu” dựa vào các thư tín Rô-ma, Ga-la-ti, và Phúc Âm Mác. 13 bài học nhấn mạnh ý nghĩa đời sống theo Chúa. 
Phần 1: “Nếp Sống Cơ Đốc,” 4 bài giúp nhận thức đời sống được Chúa Thánh Linh ngự trị và dẫn dắt, bày tỏ được bông trái Thánh Linh đem ích lợi cho người khác.
Phần 2: “Sống Đời Tự Do,” gồm 5 bài giúp nhận biết được giải thoát khỏi gánh nặng của Kinh Luật để sống đời tự do trong Chúa và tham dự vào cộng đồng đức tin cách hài hòa. 
Phần 3: “Theo Dấu Chân Chúa,” 4 bài khích lệ noi gương Chúa Giê-xu và nhờ quyền năng Chúa Thánh Linh đương đầu với những cám dỗ và thử thách, nhờ đó sống đời sống đắc thắng và đem phước hạnh cho nhiều người.

Nghiên Cứu Thánh Kinh số 61

SKU: SS61
$8.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page