top of page

MỜI BẠN ĐIỀN VÀO KHOẢNG TRỐNG CỦA CÂU NÀY:

Nếu tôi thật sự muốn trở thành một Cơ Đốc nhân tốt thì tôi phải...

 

Hoàn tất câu trên đây cho trọn nghĩa là điều hết sức quan trọng. Cũng như nhiều người khác, khi hoàn tất câu ấy, bạn sẽ rơi vào tình trạng bối rối như các Cơ Đốc nhân tại thành Ga-la-ti ở thế kỷ thứ nhất. Tập sách này nghiên cứu về bức thư thứ nhất của Sứ đồ Phao-lô gửi cho tín hữu tại Ga-la-ti. Tác phẩm này, sẽ giúp Bạn có thể điền vào chỗ trống của câu trắc nghiệm trên một cách thích đáng và cũng sẽ thấy được việc gì sẽ xảy ra nếu bỏ qua không làm cho câu ấy trọn nghĩa.

 

Làm một Cơ Đốc nhân thì phước hạnh biết bao! Chỉ có Cơ Đốc nhân mới hưởng được sự Tự Do đúng nghĩa.

 

Có thêm phần câu hỏi nghiên cứu và thảo luận sau mỗi chương trong tập sách này.

Warren W. Wiersbe. - Ga-la-ti

$10.00Price