top of page

Mỗi người trong chúng ta có một "Giê-ru-sa-lem", một "Ghết-sê-ma-nê", "một Gô-gô-tha" phải đến trong ý muốn Đức Chúa Trời. Giống như Chúa Giê-xu, chúng ta phải can đảm và sẵn sàng theo tiếng gọi của Ngài. Đây không phải là điều dễ làm, nhưng chắc chắn sẽ đem lại niềm vui cho chúng ta và vinh quang cho Đức Chúa Trời.

 

Với tập sách này, Warren W. Wiersbe giúp chúng ta nghiên cứu Phúc Âm Lu-ca, chương 14-24, để thấy thế nào chúng ta có thể hành trình đến Giê-ru-sa-lem và mang thập tự giá một cách CAN ĐẢM.     

W.W. Phúc Âm Lu-ca (14-24)

$10.00Price