top of page

Sáng Thế Ký là "sách của những khởi đầu" trong Kinh Thánh. Mười một chương đầu trình bày những nền tảng của đời sống, giống như nền móng đối với một ngôi nhà hay hiến pháp đối với luật pháp một quốc gia. Nếu bạn muốn xây dựng một đời sống thành công, muốn đối diện và giải quyết những nan đề của đời sống, muốn phục vụ một cách hiệu quả, bạn hãy bắt đầu với những điều căn bản.

Trong tập giải nghĩa Sáng Thế Ký này (chương 1-11), bạn sẽ trở lại với những câu chuyện quen thuộc về sự sáng tạo, A-đam, Ê-va, Nô-ê và cơn đại hồng thuỷ, tháp Ba-bên, qua đó bạn sẽ học được những chân lý về Đức Chúa Trời và con người; Khám phá những nền tảng về thế giới mà bạn đang sống; Hiểu biết những điều căn bản về tội lỗi và cám dỗ; Và bạn sẽ ngạc nhiên về những chân lý căn bản giúp cho đời sống hạnh phúc.

 

Trong tập giải nghĩa này có phần câu hỏi để nghiên cứu và thảo luận.

W.W. Sáng Thế Ký (1-11)

$10.00Price