top of page

Sứ đồ Phao-lô nói rằng những người tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu đều là "con của Áp-ra-ham". Vị tổ phụ trong Cựu Ước này là cha của đức tin, và giống như Áp-ra-ham, chúng ta sẽ được phước nếu chúng ta tin nơi Chúa.

 

Nhưng đức tin là gì và làm sao chúng ta có được? Tập chú giải Sáng Thế Ký (chương 12-25) của Tiến sĩ Warren W. Wiersbe, chú trọng đến đời sống và đức tin của Áp-ra-ham, sẽ trả lời những câu hỏi của bạn. Một cách cụ thể và thực tế, tác giả giải thích cho bạn:

Đời sống đức tin bắt đầu như thế nào; Bốn sự thử nghiệm đức tin thật; Làm thế nào có được đức tin chiến thắng nghịch cảnh; Tại sao và bằng cách nào Đức Chúa Trời thử thách đức tin chúng ta; Bạn cần làm gì khi mất đức tin.

Qua tập chú giải này, bạn sẽ học biết nhiều hơn về Áp-ra-ham và Sa-ra, và sẽ khám phá sự kỳ thú và thành tựu của đức tin khi bạn học tập vâng lời Đức Chúa Trời.

W.W. Sáng Thế Ký (12-25)

$10.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page