top of page

     Tập Bài học Nghiên Cứu Thánh Kinh (Trường Chúa Nhật) được Văn Phẩm Nguồn Sống soạn thảo và phát hành mỗi tam cá nguyệt nhằm đáp ứng nhu cầu học hỏi Lời Chúa của các tín hữu khắp nơi. Bài học được soạn theo giáo trình Trường Chúa Nhật Quốc Tế (International Sunday School Lessons) được hầu hết các hệ phái sử dụng.
     Chủ đề cho loạt bài học trong Quý III năm 2019 (tháng Bảy, tháng Tám, tháng Chín) là “BƯỚC THEO ĐƯỜNG LỐI CHÚA.” Loạt bài học này nhấn mạnh đến bản tính công chính của Chúa và kêu gọi học viên cam kết bước theo đường lối công chính của Ngài để tránh những hậu quả tai hại. Những bài học lịch sử trong Kinh Thánh được nêu ra như những tấm gương nên theo và nên tránh để giúp chúng ta mỗi ngày sống hài lòng Ngài.
     Với 13 bài học của chủ đề này, học viên sẽ đi qua ba phần sau đây:
     Phần I: “Chúa Đòi Hỏi Điều Gì?” gồm 4 bài học (bài 1–4) dựa vào các sách Mi-chê, Sô-phô-ni, Ha-ba-cúc, Giê-rê-mi, và
II Các Vua. Những bài học này nhấn mạnh đến mối liên hệ giữa Đức Chúa Trời công chính và tuyển dân của Ngài, và trong mối liên hệ đó, Chúa đòi hỏi con dân Ngài cam kết sống theo đường lối của Chúa, tìm kiếm và tôn thờ Ngài là Đức Chúa Trời duy nhất và chân thật.
     Phần II: “Chúng Ta Đáp Ứng Thế Nào?” gồm 4 bài học (bài 5–8) dựa vào các sách II Các Vua, Ca Thương, E-xê-chi-ên,
Xa-cha-ri, và Ma-la-chi. Những bài học này cho chúng ta nhìn lại giai đoạn bi thương đen tối nhất của lịch sử tuyển dân khi đất
nước bị xâm chiếm và dân chúng bị lưu đày, qua đó giúp chúng ta đáp ứng thích đáng những điều Chúa đòi hỏi. Những bài học này kêu gọi con dân Chúa luôn hết lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời công chính dù giữa hoàn cảnh thương đau, nhận biết tội lỗi của mình và ăn năn quay lại với Chúa để được Ngài tha thứ và phục hồi.

     Phần III: “Khởi Đầu cho Một Tuyển Dân” gồm 5 bài học (bài 9–13) dựa vào sách Sáng Thế Ký. Bắt đầu với sự sáng tạo trời đất và muôn vật, sách Sáng Thế Ký ghi lại Đức Chúa Trời đã tạo dựng loài người cách đặc biệt thế nào theo hình ảnh của Ngài và giao cho loài người trách nhiệm quản trị muôn vật. Trong phần này chúng ta sẽ học về hai vị Thánh tổ Áp-ra-ham và Y-sác là những người được Chúa kêu gọi và ban cho họ lời hứa về dòng dõi, lãnh thổ, để từ đó Chúa hình thành một dân tộc đem nguồn phước cho muôn dân.
     Những bài học được trình bày theo khuôn mẫu một bài học Kinh Thánh, mỗi bài học gồm có phần dẫn nhập, câu hỏi thảo luận, tìm hiểu bối cảnh, khai triển bài học, và áp dụng bài học. Ngoài ra, cũng có phần Kinh Thánh đọc hằng ngày liên hệ đến bài học. Tập bài học này có thể dùng cho các lớp Trường Chúa Nhật, các nhóm học Kinh Thánh, hoặc nghiên cứu cá nhân.
     Để các Hội Thánh có thể sử dụng những bài học cách linh động, chúng tôi không ghi ngày tháng cụ thể, tuy nhiên những bài học vẫn được soạn theo đúng giáo trình Trường Chúa Nhật Quốc Tế và phát hành đều đặn mỗi tam cá nguyệt.
      Ước mong tập Bài Học Nghiên Cứu Thánh Kinh này sẽ được quý tôi con Chúa đón nhận, sử dụng, và hỗ trợ để chúng tôi có thể tiếp tục biên soạn và phát hành đều đặn mỗi tam cá nguyệt. Ban Biên Tập mong nhận được những ý kiến xây dựng của tất cả Quý Vị để có thể cải tiến hơn trong những bài học kế tiếp.
văn phẩm nguồn sống

Nghiên Cứu Thánh Kinh Số 70

SKU: SS70
$8.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page