VIETNAM MINISTRIES

Bringing the Gospel to Vietnamese around the world

WEEKLY

BIBLE STUDY

Số 61 - Cơ Đốc Nhân Hữu Hiệu

2017 - Tháng 4,5,6

Mác

​Rôma

Galati

Số 59 - Sáng Tạo Liên Tục

2016 - Tháng 10,11,12

Sáng Thế Ký 

I Sa-mu-ên, II Sa-mu-ên

Thi Thiên, Ê-sai, Giê-rê-mi, Ê-xê-chi-ên

Ma-thi-ơ, Lu-ca

I Cô-rinh-tô, II Cô-rinh-tô, Ê-phê-sô 

Số 57 - Đức Tin & Hy Vọng

2016 - Tháng 4,5,6

Mác

II Tê-sa-lô-ni-ca

Hê-bơ-rơ

​Khải Huyền

Số 55 - Đức Tin & Cuộc Sống

2015 - Tháng 9,10,11,12

I Sa-mu-ên

Ma-thi-ơ, Lu-ca

Gia-cơ

I Phi-e-rơ, II Phi-e-rơ

​I Giăng, II Giăng, III Giăng

Số 53 - Đức Chúa Con Ứng Nghiệm Lời Tiên Tri

2015 - Tháng 3,4,5

Lê-vi-ký, Phục Truyền Luật Lệ Ký

II Sa-mu-ên, Thi Thiên, Ê-sai 

Giê-rê-mi, Ô-sê, Xa-cha-ri

Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca, Giăng

​Công vụ các sứ đồ, Khải Huyền

Please reload