top of page

     Tập Bài học Nghiên Cứu Thánh Kinh (Trường Chúa Nhật) được Văn Phẩm Nguồn Sống soạn thảo và phát hành mỗi tam cá nguyệt nhằm đáp ứng nhu cầu học hỏi Lời Chúa của các tín hữu khắp nơi. Bài học được soạn theo giáo trình Trường Chúa Nhật Quốc Tế (International Sunday School Lessons) được hầu hết các hệ phái sử dụng.
     Chủ đề cho loạt bài học trong Quý IV năm 2019 (tháng Mười, tháng Mười Một, tháng Mười Hai) là “CHÚA SÁNG TẠO MỘT TUYỂN DÂN.” Loạt bài học này cho thấy thế nào Đức Chúa Trời đã trực tiếp can thiệp vào đời sống của ông Gia-cốp và ông Giô-sép để thực hiện lời hứa của Ngài với ông Áp-ra-ham, khiến dòng dõi của gia đình trở thành một tuyển dân đem phước hạnh cho toàn thế giới. Loạt bài học này cũng sẽ đề cập đến sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên những nhân vật trong câu chuyện Giáng Sinh để họ trở thành những công cụ của Ngài, mở đầu cho một dân tộc của giao ước mới trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Loạt bài học trong tam cá nguyệt này nhấn mạnh đến ân sủng, quyền năng biến đổi, và đức thành tín của Đức Chúa Trời trên tuyển dân Ít-ra-ên cũng như trên con dân Chúa ngày nay.
     Với 13 bài học của chủ đề này, học viên sẽ đi qua ba phần sau đây:
     Phần I: “Đức Chúa Trời Biến Đổi” gồm 4 bài học (bài 1–4). Những bài học này xoay quanh cuộc đời của ông Gia-cốp như được ký thuật trong sách Sáng Thế Ký. Sau những năm tháng chờ đợi, ông Y-sác và bà Rê-be-ca có được hai người con song sinh là Ê-sau và Gia-cốp, nhưng hai anh em lại xung khắc nhau ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Ông Gia-cốp tuy là em nhưng luôn tìm cách lấn lướt và lừa gạt anh mình. Cuối cùng, sau những lần lừa gạt ông Ê-sau, ông Gia-cốp bị anh hăm dọa nên phải chạy trốn. Nhưng Đức Chúa Trời luôn theo đuổi ông Gia-cốp để biến đổi cuộc đời ông. Ngài muốn từ dòng dõi ông Gia-cốp một tuyển dân được hình thành mang tên ông—Ít-ra-ên. Những bài học này nhấn mạnh đến quyền năng biến đổi của Chúa trên những người Ngài chọn để đem phước hạnh cho nhiều người.
     Phần II: “Đức Chúa Trời Bảo Vệ” gồm 4 bài học (bài 5–8). Những bài học này xoay quanh cuộc đời của ông Giô-sép, kể từ khi ông bị các anh bán qua Ai Cập làm nô lệ cho đến khi trở thành tể tướng trong triều của Pha-ra-ôn. Cuộc đời ông Giô-sép trải qua nhiều gian truân nhưng ông vẫn giữ lòng trung tín với Chúa trong mọi cảnh ngộ. Ông đã được Chúa ở cùng, bảo vệ, và dẫn dắt trong từng chi tiết. Trong sự quan phòng của Chúa, Ngài dùng ông
Giô-sép để cứu cả gia đình ông Gia-cốp, duy trì một dòng dõi cho Ngài. Những bài học này nhấn mạnh đến ân sủng, quyền tể trị, và sự bảo vệ của Đức Chúa Trời trên từng đời sống con dân Ngài cũng như trên lịch sử nhân loại.
     Phần III: “Đức Chúa Trời Kêu Gọi” gồm 5 bài học (9–13) xoay quanh những nhân vật trong câu chuyện Giáng Sinh được ký thuật trong sách Lu-ca. Những bài học trong phần này cho thấy thế nào những nhân vật như ông Xa-cha-ri, cô Ma-ri, những người chăn chiên, cụ Si-mê-ôn được Chúa kêu gọi để trở thành những công cụ công bố sứ điệp của Chúa và làm chứng nhân cho Ngài. Những bài học này nhằm giúp mỗi con dân Chúa đặt lòng tin cậy nơi Ngài, đáp ứng sự kêu gọi để dự phần trong chương trình cứu chuộc của Chúa.
Những bài học được trình bày theo khuôn mẫu một bài học Kinh Thánh, mỗi bài học gồm có phần dẫn nhập, câu hỏi thảo luận, tìm hiểu bối cảnh, khai triển bài học, và áp dụng bài học. Ngoài ra, cũng có phần Kinh Thánh đọc hằng ngày liên hệ đến bài học. Tập bài học này có thể dùng cho các lớp Trường Chúa Nhật, các nhóm học Kinh Thánh, hoặc nghiên cứu cá nhân.
     Để các Hội Thánh có thể sử dụng bài học cách linh động, chúng tôi không ghi ngày tháng cụ thể, tuy nhiên những bài học vẫn được soạn theo đúng giáo trình Trường Chúa Nhật Quốc Tế và phát hành đều đặn mỗi tam cá nguyệt.
     Ước mong tập Bài Học Nghiên Cứu Thánh Kinh này sẽ được quý tôi con Chúa đón nhận, sử dụng, và hỗ trợ để chúng tôi có thể tiếp tục biên soạn và phát hành đều đặn mỗi tam cá nguyệt. Ban Biên Tập mong nhận được những ý kiến xây dựng của tất cả Quý Vị để có thể cải tiến hơn trong những bài học kế tiếp.
văn phẩm nguồn sống

Nghiên Cứu Thánh Kinh Số 71

SKU: SS71
$8.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page