top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-05 Chăm về Thánh Linh


 

Câu gốc: “Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt; còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh” (câu 5).


Câu hỏi suy ngẫm: Kinh Thánh cho biết có bao nhiêu loại người? Đặc tính của những loại người này là gì? Những đặc tính này thể hiện thế nào trong cuộc sống mỗi ngày? Bạn thuộc về loại người nào?


Xã hội có nhiều cách để phân loại con người nhưng Kinh Thánh cho biết chỉ có hai loại người: Người sống theo xác thịt và người sống theo Thánh Linh. Người sống theo xác thịt là những người “sinh ra sự chết” (câu 6), “thù nghịch với Đức Chúa Trời” (câu 7), “không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời” (câu 8), đó là người chưa tin nhận Chúa Giê-xu. Và người sống theo Thánh Linh là người tin nhận Chúa Giê-xu.


Có hai từ ngữ bày tỏ tình trạng thuộc linh của hai hạng người này. Thứ nhất là “sống theo,” nghĩa là “sống theo bản tính” hay “ở dưới.” Người chưa tin Chúa là người “ở dưới xác thịt” là bản chất tội lỗi của A-đam, nên ở dưới sự điều khiển của xác thịt và dục vọng của bản chất A-đam cũ. Cơ Đốc nhân là người “ở dưới Thánh Linh” tức ở dưới sự điều khiển và kiểm soát của Thánh Linh. Thứ hai là “chăm,” nghĩa là “chú tâm.” Từ ngữ này cũng bao gồm cả ý chí, tình cảm, sự ham muốn, dục vọng, và đối tượng của sự theo đuổi. Vì những người chưa tin Chúa chịu sự cai trị của xác thịt, do đó những gì họ “chăm về,” nghĩ về, hay quan tâm chỉ là những điều thuộc về thế gian, những điều để thỏa mãn họ. Trái ngược với người chưa tin Chúa, Cơ Đốc nhân hướng về Đức Thánh Linh và những điều thuộc linh vì “luật pháp của Thánh Linh sự sống” đang hành động trong họ.


Hành động của những người chưa tin Chúa xuất phát từ những suy nghĩ từ chính xác thịt, vì vậy không thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời được (câu 8). Và kết quả họ nhận được là “chết” (câu 6). Không phải vì “chăm về xác thịt” nên người chưa tin Chúa “chết,” nhưng vì đang trong tình trạng “chết” thuộc linh nên họ không thể “chăm về Thánh Linh” mà chỉ có thể “chăm về xác thịt.” Đó là lý do mà người chưa tin Chúa “nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được” (câu 7). Người chưa tin Chúa không chỉ “chết” trong án phạt đời đời, mà còn đang “chết” trong hiện tại, khiến họ không chấp nhận luật pháp Đức Chúa Trời và do đó “thù nghịch” với Đức Chúa Trời.


Ngược lại, người tin nhận Chúa Giê-xu, bởi sự vận hành của “Thánh Linh sự sống,” nên “chăm về Thánh Linh” khiến họ nhận được “sự sống” (câu 6), nghĩa là họ không chỉ là thoát khỏi án phạt (câu 1), mà còn sống một đời sống mới (II Cô-rinh-tô 5:17), một đời sống phong phú dư dật (Giăng 10:10). Hơn nữa, Cơ Đốc nhân còn nhận được “sự bình an” (câu 6), tức bình an với Chúa, với người, và trong chính mình (Rô-ma 5:1; I Giăng 3:14; Giăng 14:27).


Bạn có luôn chăm về Thánh Linh trong cuộc sống mình không?


Tạ ơn Chúa vì Ngài đặt sự sống mới trong con khiến con bước đi trong quyền năng Thánh Linh sự sống. Xin giúp con chăm xem Chúa và trung tín bước đi với Chúa mỗi ngày.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

51 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page