top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-06 Tinh thần thờ phượng

Updated: Jan 6, 2022


 

Câu gốc: “E-xơ-ra ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời cao cả; cả dân sự bèn giơ tay lên, mà đáp lại rằng: A-men, A-men! rồi chúng cúi đầu, sấp mặt xuống đất mà thờ lạy Đức Giê-hô-va” (câu 6).


Câu hỏi suy ngẫm: Dân chúng tập trung tại quảng trường để làm gì? Họ đáp ứng ra sao khi Thầy Tế lễ E-xơ-ra mở sách luật pháp ra đọc? Tinh thần kỷ luật trong thờ phượng của dân chúng ra sao? Làm sao bạn có tinh thần kỷ luật trong thờ phượng Chúa và chú ý lắng nghe Lời Ngài như người Do Thái ngày xưa?


Thờ phượng Đức Chúa Trời là trách nhiệm cao cả và là bổn phận hàng đầu của mọi tín hữu. Lời thiên sứ trong Khải Huyền 14:7 kêu gọi: “Hãy kính sợ Đức Chúa Trời, và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến; hãy thờ phượng Đấng dựng nên trời đất, biển và các suối nước.” Chính Chúa Giê-xu cũng phán: “Ngươi phải thờ phượng Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi” (Lu-ca 4:8).


Nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất đáng được chúc tụng và tôn thờ, người Do Thái sau khi hồi hương, xây dựng lại vách thành Giê-ru-sa-lem, đã chú trọng củng cố đời sống tâm linh, quay trở lại thờ phượng Chúa của tổ phụ họ. Dân chúng tập trung lại và mời Thầy Tế lễ E-xơ-ra đem Kinh luật ra dạy cho họ. Ông đọc sách luật pháp “từ rạng đông cho đến trưa, tất cả dân chúng lắng nghe” (câu 3). Điều này bày tỏ tấm lòng khao khát được nghe, học hỏi Lời Chúa và tinh thần kỷ luật trong thờ phượng của dân chúng.


Khung cảnh được mô tả thật trang nghiêm, những người lãnh đạo đại diện các chi phái đứng hai bên ông E-xơ-ra để phụ giúp việc giải thích Kinh luật cho dân chúng. Dân chúng tôn kính Lời Chúa nên họ đứng dậy khi ông E-xơ-ra mở sách ra. Đây là một thái độ đáng quý! Khi ông E-xơ-ra chúc tụng Chúa thì cả hội chúng đều đưa tay lên mà đáp lại: “A-men, A-men!” rồi cúi sấp mặt mà thờ phượng Chúa. Tinh thần tôn kính Chúa và kỷ luật hạ mình thờ phượng của người Do Thái lúc bấy giờ đáng để chúng ta học hỏi. Sau khi nghe Lời Chúa, dân chúng đã khóc trong niềm vui lẫn nỗi buồn. Vui vì được nghe và hiểu Lời Chúa, nhưng buồn vì nhận ra họ đã vi phạm quá nhiều điều răn trong luật pháp của Chúa.


Ngày nay, nhiều khi con dân Chúa đến nhà thờ vào Chúa Nhật trong danh nghĩa “đi thờ phượng Chúa” nhưng với tinh thần thờ ơ, xao lãng trước Lời Chúa. Thật buồn khi có nhiều tín hữu rất trung tín đi nhà thờ mỗi tuần nhưng không thể ngồi yên nghe Lời Chúa, cũng không tập trung thờ phượng Chúa mà bị chi phối bởi nhiều chuyện chung quanh. Tinh thần kỷ luật trong sự thờ phượng Chúa của người Do Thái ngày trước là tấm gương cho Cơ Đốc nhân ngày nay. Con dân Chúa cần được nghe, hiểu và được đụng chạm bởi Lời Chúa để “khóc” trong sự ăn năn lẫn vui mừng “vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi” (câu 10).


Tinh thần kỷ luật thờ phượng Chúa của bạn như thế nào?


Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì con chưa có tinh thần kỷ luật thờ phượng Chúa đúng đắn. Xin nhắc nhở con để tập trung nghe và tiếp nhận Lời Ngài khi thờ phượng Chúa.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

57 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page