top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-27 Đấng Cứu Chuộc Của Ít-ra-ên


 

Câu gốc: “Đấng Cứu Chuộc chúng nó là mạnh mẽ, Danh Ngài là Đức Giê-hô-va Vạn Quân. Ngài sẽ đối nại việc chúng nó chắc chắn, đặng cho cả đất được yên nghỉ, và làm bối rối dân cư Ba-by-lôn” (câu 34).


Câu hỏi suy ngẫm: Lời hứa về Đấng Cứu Chuộc ở cùng tuyển dân được mô tả như thế nào? Gươm của Đấng Cứu Chuộc sẽ đến với những ai? Bạn được khích lệ ra sao khi đối diện với hoàn cảnh bị áp bức, bất công trong đời này?


Hình ảnh con chiên lạc bị sư tử rượt đuổi, vồ nuốt minh họa thật chính xác cho tình cảnh của người Ít-ra-ên dưới sự bức hại và cai trị hà khắc của vua A-si-ri và vua Ba-by-lôn. Họ chẳng thương tình, chẳng nương tay, ngược lại, họ “...đều giữ chúng nó lại, chẳng khứng thả ra” (câu 33). Trước thế lực thù nghịch hùng mạnh và hung hãn, dân Chúa chẳng thể nào đủ sức vượt qua để trở về quê hương. Nhưng tuyển dân của Chúa sẽ không hết hy vọng khi có Đấng Cứu Chuộc ở cùng. Ngài là Đấng “...mạnh mẽ, Danh Ngài là Đức Giê-hô-va Vạn Quân” (câu 34a), và như Lời Ngài phán hứa, chính Ngài sẽ bênh vực duyên cớ của họ.


Dân Chúa được khích lệ vô cùng khi biết Đức Chúa Trời vẫn luôn thương xót họ, và trong phân đoạn này, dân Chúa càng được khích lệ hơn khi biết gươm thịnh nộ của Chúa cũng được rút ra khỏi vỏ để trừng phạt những người ức hiếp dân Ngài. Từ “gươm đao” được nhắc đến trong phần Kinh Thánh này năm lần trên mọi thứ như người Canh-đê, dân cư Ba-by-lôn, các quan trưởng, và các người khôn ngoan, những người khoe khoang, những người mạnh mẽ, những xe, ngựa, cùng mọi dân ô hợp giữa nó, những kho tàng nó đều bị cướp giựt. Những hình ảnh này chỉ về sự đoán xét của Đấng Cứu Chuộc trên mọi thứ kể trên vì các tội ác họ vi phạm. Sau cơn đoán phạt, Ba-by-lôn sẽ trở nên hoang vu, từ đời này qua đời kia không có ai đến ở, khác nào Sô-đôm và Gô-mô-rơ vậy (câu 39-40). Lòng kiên nhẫn của Đức Giê-hô-va thật lớn, nhưng đến thời điểm của Ngài, người ác vẫn không ăn năn thì Chúa sẽ mài gươm, giương cung chờ sẵn cho ngày đoán phạt (Thi Thiên 7:12).


Chúng ta là con dân của Đức Chúa Trời cũng là Đấng Cứu Chuộc, Ngài hằng nhìn thấy mỗi chúng ta trong từng hoàn cảnh và gươm của Chúa vẫn luôn sẵn sàng cho những người ức hiếp chúng ta. Hơn thế nữa, ân sủng của Chúa luôn bày tỏ với mỗi chúng ta dù chúng ta hoàn toàn không xứng đáng. Đấng Cứu Chuộc của dân Chúa thuở xưa cũng là Đấng Cứu Chuộc của chúng ta ngày nay, Ngài không hề thay đổi, lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời. Đây chính là niềm hy vọng giúp chúng ta luôn giữ vững đức tin nơi Chúa, không bi quan trong nghịch cảnh, nhưng cứ luôn vui mừng tin cậy và chờ đợi sự giải cứu từ Đấng Cứu Chuộc là Đức Giê-hô-va Vạn Quân trong thời điểm của Ngài.


Trong mọi hoàn cảnh, bạn có hết lòng tin cậy vào Đấng Cứu Chuộc sẽ giải cứu bạn không?


Lạy Đức Giê-hô-va Vạn Quân! Xin giúp con vững tin nơi quyền năng và sự giải cứu của Ngài để con luôn sống trong vui mừng, hy vọng trong mọi hoàn cảnh Chúa đặt để.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

21 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page