top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-09 Cầu thay cho dân tộc


 

Câu gốc: “Khi tôi nghe các lời ấy, bèn ngồi mà khóc, cư tang mấy ngày; tôi cữ ăn và cầu nguyện Đức Chúa của các tầng trời” (câu 4).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Nê-hê-mi nghe tin gì và phản ứng của ông ra sao? Ông đã làm gì sau khi biết tin? Lời cầu nguyện của ông Nê-hê-mi gồm những nội dung nào? Bạn có suy nghĩ gì về dân tộc mình? Bạn muốn cầu thay về điều gì cho dân tộc?


Ông Nê-hê-mi là người Do Thái đang làm quan tửu chánh trong triều vua Ba Tư. Khi có người từ Giê-ru-sa-lem đến, ông liền hỏi thăm tình hình quê nhà. Sau khi nghe tin những người còn sót lại sau cuộc lưu đày bị hoạn nạn và tủi nhục, tường thành đổ nát, cửa thành cháy, lòng ông tan nát (câu 2-3). Ông Nê-hê-mi được thôi thúc trở về xây lại tường thành. Ông nghĩ đến điều này không chỉ vì dân tộc mình mà còn vì đó là dân tuyển chọn của Đức Chúa Trời. Họ không thể bị Dân Ngoại chê cười, Danh Chúa sẽ không được vinh quang. Vì vậy, ông đã đến với Chúa, “ngồi mà khóc, cư tang mấy ngày; cữ ăn và cầu nguyện” (câu 4). Việc ông làm trước tiên khi quan tâm đến dân tộc mình là hạ mình cầu thay. Ông không cậy địa vị hiện có để hành động hay cậy con người nhưng trước tiên là đến với Chúa, cầu xin sự tha thứ và lòng thương xót của Ngài đoái đến dân tộc.


Lời cầu nguyện của ông Nê-hê-mi bắt đầu với lời ca tụng Đức Chúa Trời vĩ đại và nhắc lại giao ước của Ngài (câu 5-6). Tiếp theo là xưng tội của chính ông và dân tộc mình (câu 7-9). Ông cũng nhắc lại những việc Chúa đã làm cho người Do Thái trong quá khứ (câu 10). Cuối cùng là lời khẩn nguyện xin Chúa lắng nghe lời cầu thay của ông mà đoái thương dân Ngài (câu 11). Ông Nê-hê-mi đến với Chúa trong sự nhận biết Đức Chúa Trời là ai và xưng tội cho dân tộc mình để cầu xin ơn thương xót và tha thứ của Ngài. Ông dốc đổ cầu thay và bền lòng “hằng ngày và đêm cầu nguyện vì dân Ít-ra-ên” (câu 6). Ông Nê-hê-mi đã để lại cho chúng ta một khuôn mẫu về lời cầu thay cho dân tộc. Chính Đức Chúa Trời cũng từng phán với Vua Sa-lô-môn rằng: “Nhược bằng dân sự Ta, là dân gọi bằng Danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ” (II Sử-ký 7:14).


Chúng ta rất cần có những “Nê-hê-mi” trong Hội Thánh Chúa để quan tâm và hết lòng cầu thay cho con dân Chúa khắp thế giới, đặc biệt là dân tộc mình. Đất nước chúng ta đang đối diện với dịch bệnh, thiên tai, và rất nhiều hoạn nạn. Noi gương ông Nê-hê-mi, chúng ta cần đau buồn, than khóc, hạ mình, kiêng ăn, và cầu nguyện với Chúa của các tầng trời cho dân tộc mình. Nếu mỗi con dân Chúa trong và ngoài nước hạ mình xuống, ăn năn và kêu cầu với Chúa thì chắc chắn dân tộc chúng ta sẽ được Chúa đoái thương và giải cứu.


Bạn có hết lòng cầu thay cho dân tộc mình không?


Lạy Chúa, xin nhắc nhở con biết quan tâm đến dân tộc mình dù con đang làm gì và ở bất cứ nơi nào, để dốc lòng cầu thay cho quê hương và cho toàn thế giới.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

38 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page