top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-17 Chọn gì?

Updated: Feb 17, 2023


 

Câu gốc: “Nhưng ngươi thấy rằng ngày nay ta cứu ngươi thoát khỏi xiềng nơi tay ngươi. Nếu ngươi cho đi với ta sang Ba-by-lôn là phải, thì hãy đi, ta sẽ săn sóc ngươi. Nếu ngươi cho đi với ta sang Ba-by-lôn là không phải, thì đừng đi; này, khắp đất ở trước mặt ngươi, ngươi coi đâu tốt và đi đâu phải, thì đi đó” (câu 4).


Câu hỏi suy ngẫm: Quan Nê-bu-xa-ra-đan đưa ra hai sự lựa chọn nào để Tiên tri Giê-rê-mi quyết định? Tiên tri Giê-rê-mi quyết định lựa chọn điều gì? Tại sao ông chọn như vậy? Dựa vào đâu để bạn có sự lựa chọn đẹp ý Chúa?


Sau khi thành Giê-ru-sa-lem thất thủ, Quan Nê-bu-xa-ra-đan, người đứng đầu thị vệ được lệnh của Vua Nê-bu-cát-nết-sa bắt phu tù đem về xứ, và lập ông Ghê-đa-lia làm quan tổng đốc cai trị dân chúng còn để lại trong xứ Giu-đê. Quan Nê-bu-xa-ra-đan tìm gặp Tiên tri Giê-rê-mi đang bị xiềng chung với đoàn dân sắp bị lưu đày. Và tại đây, Tiên tri Giê-rê-mi được nghe ông Nê-bu-xa-ra-đan nhắc lại điều ông đã rao giảng với dân chúng: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã rao tai nạn ấy cho chỗ này; rồi Đức Giê-hô-va đã làm y như Ngài đã phán, vì các ngươi phạm tội nghịch cùng Đức Giê-hô-va và không vâng theo tiếng Ngài; nên sự này đã xảy đến cho các ngươi” (câu 2-3). Một người ngoại giáo lại hiểu đúng sứ điệp của Chúa, trong lúc dân Chúa lại không hiểu và không tin nên phải nhận lấy hậu quả. Tiếp theo, ông đưa ra hai lựa chọn cho Tiên tri Giê-rê-mi quyết định: hoặc là theo họ qua Ba-by-lôn, ông sẽ được ưu đãi và hưởng an nhàn; còn nếu ông thấy điều đó là không phải thì ông có quyền ở lại đất nước với dân còn sót lại, và ông muốn chọn ở đâu tốt là tùy ý ông. Nhưng có lẽ đoán được ý định của Tiên tri Giê-rê-mi, nên viên quan khuyên ông nên về với quan tổng đốc mới là ông Ghê-đa-lia.


Nếu Tiên tri Giê-rê-mi chọn sang Ba-by-lôn, ông sẽ hưởng được sự tôn trọng của Vua Nê-bu-cát-nết-sa và những ưu đãi về vật chất, tiện nghi trong đời sống, nhưng chọn ở lại quê hương thì ông sẽ phải cùng chia sẻ với những người dân còn sót lại những khổ đau, vất vả và nghèo khó, cũng như phải nhìn thấy cảnh hoang tàn của một đất nước đã từng vang bóng một thời. Quyết định của Tiên tri Giê-rê-mi là chọn ở lại quê hương, ông đến với “con trai A-hi-cam, cháu Sa-phan, là Ghê-đa-lia,” cũng là một người tin kính Chúa. Tiên tri Giê-rê-mi không tìm điều sung sướng cho bản thân, nhưng ý thức mình là đầy tớ Đức Chúa Trời, ông muốn cùng đứng chung với dân Ngài.


Chúa Giê-xu cầu nguyện cho con dân Ngài rằng: “Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; Lời Cha tức là lẽ thật” (Giăng 17:16-17). Nếu chúng ta chăm về thế gian, chúng ta sẽ chọn những điều thuộc về thế gian. Nhưng khi nhận biết mình không thuộc về thế gian, chúng ta sẽ mạnh mẽ quyết định chọn những điều đẹp ý Đức Chúa Trời.


Bạn chọn những giá trị thuộc linh hay chọn thỏa mãn nhu cầu thuộc thể?


Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin ban cho con sự khôn ngoan từ Ngài để mọi quyết định lớn nhỏ trong cuộc đời con đều đẹp ý Chúa, và xin dẫn dắt con đến những kinh nghiệm thuộc linh quý báu khi con bước đi trong thánh ý của Ngài.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

37 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page