top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-19 Xin Chúa cho con trở lại


 

Câu gốc: “Ta nghe Ép-ra-im vì mình than thở rằng: Ngài đã sửa phạt tôi, tôi bị sửa phạt như con bò tơ chưa quen ách. Xin Chúa cho tôi trở lại, thì tôi sẽ được trở lại; vì Chúa là Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi!” (câu 18).


Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi so sánh sự sai phạm của Ép-ra-im với hình ảnh nào? Căn cứ điều gì dân Chúa mạnh dạn cầu xin được trở lại với Chúa? Mỗi khi phạm tội bạn cần làm gì để trở lại cùng Chúa?


Ép-ra-im đã than thở về số phận của chi phái mình rằng họ đã đón nhận sự sửa phạt của Đức Chúa Trời, và bây giờ xin Ngài cho họ được trở lại, thì họ tin chắc sẽ được trở lại vì Ngài chính là Đức Chúa Trời của họ (câu 18). Dân Chúa so sánh hình ảnh họ phạm tội bị Ngài sửa phạt như một con bò tơ chưa quen ách. Ép-ra-im đã bày tỏ tấm lòng ăn năn của mình và cho biết rằng vì còn non trẻ nên họ đã chống nghịch và làm Đức Chúa Trời buồn lòng, nhưng nay họ đã nhận biết Ngài là Đức Chúa Trời của họ, là Đức Chúa Trời tràn đầy lòng thương xót với dân tộc của họ, và chỉ duy Ngài là Đấng có quyền ban cho sự tha thứ và phục hồi đối với chi phái của họ mà thôi.


Một con bò tơ để được chủ sử dụng thì điều đầu tiên là nó phải tập mang lấy ách, khi đã thuần thục, nó có thể trở nên vâng lời và hữu dụng cho chủ. Tuy nhiên, quá trình này đòi hỏi một sự tập luyện gian khổ bởi vì chiếc ách sẽ làm cho con bò tơ khó chịu và không muốn mang lấy. Giống như con bò tơ, Ép-ra-im cảm thấy họ đã mang sự sỉ nhục và hổ thẹn của tuổi trẻ và ví sánh thời gian họ chịu đoán phạt là sự rèn sửa để trở nên vâng phục hơn. Họ mạnh dạn cầu xin trở lại vì Đức Giê-hô-va vẫn là nguồn trông cậy cho dân Ngài, Ngài là Đức Chúa Trời của họ và lòng thương xót của Ngài hằng còn, cho dù lúc bội nghịch họ có làm Chúa buồn lòng, tuy nhiên Ngài vẫn luôn nhớ đến dân của Ngài (câu 20).


Đức Giê-hô-va lau ráo nước mắt cho dân Ngài tại Ra-ma, ban cho họ sự trông cậy trong kỳ cuối cùng. Ép-ra-im cầu xin sự phục hồi từ Đức Giê-hô-va và được Ngài vui nhậm. Chúa thấy tấm lòng ăn năn nơi họ và sự thương xót của Ngài vẫn dư đầy để ban cho họ cơ hội được trở lại với Ngài cùng với thành của họ. Trong cuộc sống, nhiều khi phạm tội, chúng ta lại muốn chạy trốn thật xa Đức Chúa Trời và tránh né anh chị em trong Hội Thánh. Những lúc ấy, hãy nhớ đến sự thương xót của Đức Giê-hô-va, dù chúng ta thể nào Ngài vẫn thương vẫn nhớ chúng ta nhiều lắm. Đây chính là sự trông cậy của con dân Chúa, hãy học theo gương của Ép-ra-im chạy đến với Đức Chúa Trời để cầu xin được quay trở lại với Ngài, và với thân thể thiêng liêng của Ngài là Hội Thánh.


Khi phạm tội bạn có cầu xin Chúa cho được trở về trong tình yêu của Ngài không?


Kính lạy Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót! Tạ ơn Chúa vì trong Ngài con có sự trông cậy, xin Chúa cho con luôn biết quay trở lại mỗi khi sai đường để con luôn được ở trong sự thương xót của Đức Chúa Trời.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

28 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page