top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-02 Rèn luyện nếp sống Cơ Đốc - phần 1


 

Câu gốc: “...để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời…” (câu 12-13a).


Câu hỏi suy ngẫm: Hai mục đích đầu tiên của sự ban cho các chức vụ khác nhau là gì? Sau khi đã tin Chúa, Cơ Đốc nhân cần làm gì để có được sự hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Chúa? Căn cứ lời dạy của Chúa, bạn đầu tư cho nếp sống Cơ Đốc như thế nào?


Đức Chúa Trời cứu chuộc chúng ta, đồng thời Ngài thành lập Hội Thánh để con dân Chúa cùng thờ phượng Ngài, gây dựng đức tin cho nhau và rao truyền Phúc Âm cứu rỗi cho đồng bào. Để Hội Thánh ngày càng vững mạnh, Chúa đã ban cho một số người làm sứ đồ, tiên tri, nhà truyền giảng Tin Lành, mục sư và giáo sư nhằm mục đích phục vụ và gây dựng các chi thể trong thân thể là Hội Thánh của Chúa (câu 11-12). Sứ đồ Phao-lô nêu lên hai mục đích đầu tiên của sự ban cho các chức vụ khác nhau là để “gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời.”


Thứ nhất, gây dựng sự hiệp một trong đức tin. Để Hội Thánh có sự hiệp một trong niềm tin căn bản về Chúa Giê-xu và các giáo lý căn bản về Đấng Christ thì mỗi Cơ Đốc nhân cần phải được dạy dỗ đúng đắn về nền tảng của đức tin trong Chúa. Thứ hai, gây dựng Hội Thánh hiệp một trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời. Ngoài sự hiệp một trong đức tin và nếp sống yêu thương, Hội Thánh cần được dạy dỗ đầy đủ về Chúa Cứu Thế Giê-xu để con dân Chúa hiệp một với nhau trong sự hiểu biết Chúa cách rõ ràng và chân thật. Nói cách khác, mỗi Cơ Đốc nhân không phải chỉ cần tin Chúa là đủ, nhưng trong những tháng ngày bước đi với Chúa, cần phải liên tục đầu tư và rèn luyện nếp sống Cơ Đốc của mình cho đến khi đức tin được vững chắc và sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời được đầy trọn. Cụm từ “cho đến chừng” nói lên tinh thần rèn luyện nếp sống Cơ Đốc của chúng ta không phải một sớm một chiều là đủ nhưng là một quá trình rèn luyện lâu dài cho đến khi đạt đến mục đích.


Như vậy, hiệp một trong đức tin và hiểu đúng chân lý của Lời Chúa là ý muốn của Đức Chúa Trời vì đó là nền tảng cho nếp sống Cơ Đốc của con dân Chúa và cũng là nền tảng để tăng trưởng tâm linh. Để thực thi lời dạy của Chúa, chúng ta phải ưu tiên dành thời gian học hỏi Lời Chúa và giữ mối tương giao với Chúa mỗi ngày. Chỉ có Lời Chúa mới giúp chúng ta không sai lạc trong nếp sống Cơ Đốc để có thể làm muối của đất, ánh sáng của thế gian.


Bạn có học Lời Chúa và tương giao với Chúa đều đặn mỗi ngày chưa?


Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho con Hội Thánh để gây dựng đức tin và phục vụ Chúa. Xin cho con góp phần gây dựng lẫn nhau để ai nấy hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Chúa ngày càng hơn.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

52 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page