top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-23 Lời bảo đảm từ Đức Giê-hô-va


 

Câu gốc: “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nếu trên có thể đo được trời, dưới có thể dò được nền đất; thì cũng vậy, Ta sẽ bỏ trọn cả dòng giống Ít-ra-ên vì cớ mọi điều chúng nó đã làm, Đức Giê-hô-va phán vậy” (câu 37).


Câu hỏi suy ngẫm: Phần Kinh Thánh này cho biết gì về thuộc tính của Đức Chúa Trời? Đức Giê-hô-va dùng hình ảnh “đo trời, dò đất” để nói lên điều gì? Bạn được nhắc nhở gì khi học biết về tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho bạn?


Danh xưng của Đức Chúa Trời là Đức Giê-hô-va Vạn Quân, một danh xưng chỉ về thuộc tính toàn quyền, toàn năng của Đức Chúa Trời, điều này thể hiện qua công trình sáng tạo vũ trụ tuyệt vời cũng như những luật định Ngài đặt để trên mặt trời, mặt trăng, ngôi sao… như lời Tiên tri Giê-rê-mi mô tả “Đức Giê-hô-va, là Đấng đã ban mặt trời làm sự sáng ban ngày, ban thứ tự mặt trăng và ngôi sao soi ban đêm, lật biển lên, đến nỗi sóng nó gầm thét…” (câu 35). Ngài hứa với tuyển dân của Ngài trong câu 36 rằng khi nào những luật định này trong thiên nhiên không còn nữa thì khi ấy họ mới thôi là dân thuộc riêng về Ngài. Đây là cách nói khẳng định Đức Chúa Trời sẽ chẳng bao giờ từ bỏ dân tộc chọn lựa của Ngài, “vì Ta là Đức Giê-hô-va, Ta không hề thay đổi; bởi cớ đó, các ngươi là con trai Gia-cốp, chẳng bị diệt vong” (Ma-la-chi 3:6).


Trong câu 37, Đức Giê-hô-va phán thêm rằng trong thế gian này ai có thể đo được bầu trời và dò được nền đất? Chắc chắn là không ai. Vì thế Đức Giê-hô-va cũng sẽ chẳng từ bỏ dân của Ngài vì những điều sai trái của họ. Đức Giê-hô-va sẽ ban cho dân Ngài cơ hội ăn năn và sự phục hồi từ Ngài sẽ đến với họ, để rồi chính Ngài sẽ ban giới hạn mới của phạm vi đền thờ “...từ tháp Ha-na-nê-ên cho đến Cửa Góc. Dây đo sẽ giăng thẳng qua trên đồi Ga-rép, và vòng quanh đến đất Gô-a. Cả nơi trũng của thây chết và tro, hết thảy đồng ruộng cho đến khe Xết-rôn và đến góc Cửa Ngựa về phía đông, đều sẽ được biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va, và đời đời sẽ không bị nhổ đi và đổ xuống nữa” (câu 38-40). Dù rằng có những địa danh trong lời hứa của Chúa chúng ta không xác định được nhưng Lời Chúa cho biết sẽ có một nơi được Đức Giê-hô-va biệt riêng ra thánh—là nơi dành cho dân yêu kính Đức Chúa Trời được tự do thờ phượng Ngài.


“Đức Chúa Giê-xu Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi” (Hê-bơ-rơ 13:8). Tình yêu thương vững bền của Đức Chúa Trời dùng để yêu dân được chọn của Ngài cũng chính là tình yêu Ngài đã dùng để yêu mỗi chúng ta (Giăng 3:16; Rô-ma 5:8). Hãy đến với Chúa ngay cả những khi chúng ta đang yếu đuối, vấp ngã để tình yêu của Ngài là động lực giúp chúng ta vượt qua, sống trong kết ước mới với Ngài.


Điều nào hấp dẫn bạn luôn muốn đến gần Chúa?


Tạ ơn Chúa đã yêu con bằng tình yêu vĩnh cửu, xin cho con không rời xa Chúa nhưng nương mình trong cánh yêu thương của Ngài để được chở che, thăm viếng, và phục hồi.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

59 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page