top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-02 Không sống theo đời


 Câu gốc: “Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (câu 1).


Câu hỏi suy ngẫm: Diễn tiến của sự sa ngã đức tin Cơ Đốc nhân là gì? Người được phước là người không làm điều gì? Làm sao để Cơ Đốc nhân sống trong sạch giữa thế gian?


Trước giả Thi-thiên 1 dùng những động từ: theo, đứng, và ngồi để nói lên diễn tiến của sự cám dỗ lìa bỏ Đức Chúa Trời khi họ đi theo, làm theo, và sống theo lối sống của những người chối bỏ đường lối Đức Chúa Trời. Người được phước là người không đi “theo mưu kế của kẻ dữ, không đứng trong đường tội nhân,” và “không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (câu 1). Đó là người không để cho người xấu lôi kéo, không thỏa hiệp và trở nên giống như họ.


Khi người tin Chúa bắt đầu đi theo mưu kế, đường lối của người không kính sợ Chúa, người đó sẽ sớm tự đồng hóa mình với họ. Khi đi chung với người xấu, chúng ta phải chấp nhận hướng đi của họ, bằng lòng với phương cách bất chánh của họ như là phương tiện để thực hiện mục đích của mình. Động từ “đứng” nói đến sự chấp nhận đường lối của người xấu là đường lối của mình. Người thuộc về Chúa bị cám dỗ thỏa hiệp với cách sống của người xấu dù biết nó đi ngược với đường lối công chính của Đức Chúa Trời. Sự sa sút của Cơ Đốc nhân bắt đầu từ chỗ ĐI, kết thân với người xấu, đến chỗ ĐỨNG chung với họ, tiếp nhận quan điểm, lối sống của họ, và sống giống như họ. Rô-ma 12:2 cảnh báo: “Đừng làm theo đời này, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình…” Chúng ta cần phải gần gũi với Lời Chúa để biết phân biệt đâu là ý muốn tốt lành, đẹp lòng, và trọn vẹn của Đức Chúa Trời, đâu là đường lối của thế gian.


Người tin Chúa mất phước khi chọn ĐI theo người vô tín, ĐỨNG chung với họ, và bước thứ ba của sự sa ngã là NGỒI chỗ của người nhạo báng, chống lại Đức Chúa Trời. Động từ “ngồi” nói lên sự an tâm, thoải mái. Tình trạng chối bỏ đức tin của một Cơ Đốc nhân có thể bắt đầu khi nghe theo lời cố vấn của những người vô tín, dẫn chúng ta đến chỗ hội nhập với những người chống báng Đức Chúa Trời mà không cảm thấy áy náy. Chúng ta cần tự hỏi chính mình: Những quan niệm sống của người không tin Chúa đang ảnh hưởng thế nào trong đời sống tôi?


Cơ Đốc nhân phải cương quyết không ĐI, không ĐỨNG, không NGỒI chung với người xấu, người gian ác, người chống báng Chúa. Con dân Chúa không “dự vào công việc vô ích của sự tối tăm” (Ê-phê-sô 5:11), nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời qua nếp sống công bình, thánh sạch, yêu thương vì chúng ta là muối của đất, là ánh sáng của thế gian (Ma-thi-ơ 5:13-16).


Bạn có để cho người chống nghịch Chúa và những điều thuộc về thế gian chi phối mối liên hệ giữa bạn với Chúa không?


Lạy Chúa, cảm tạ Ngài đã ban ơn cứu rỗi và thánh hóa đời sống con cho Ngài. Trong thế giới đầy cạm bẫy cám dỗ, xin Chúa giúp con không làm theo đời, không thỏa hiệp với thế gian, nhưng sống ngay lành trước mặt Ngài và người khác.

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


60 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page