top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-26 Sống Kính Sợ Chúa

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (II Ti-mô-thê 1:5).


Câu hỏi suy ngẫm: Hai vị vua nào được nhắc đến trong phần Kinh Thánh này? Vì sao Vua Sê-đê-kia không làm điều thiện giống vua cha? Bài học này giúp bạn sống với Chúa như thế nào?


Hai vị vua được nhắc đến trong phần Kinh Thánh này là Vua Giê-hô-gia-kim và Vua Sê-đê-kia. Cả hai đều là con của Vua Giô-si-a (Giê-rê-mi 1:3), một vị vua tin kính Chúa, có lòng mềm mại lắng nghe lời sửa trị từ Đức Giê-hô-va (II Các Vua 22:19). Vua Giê-hô-gia-kim tên thật là Ê-li-a-kim, được vua Ai Cập lập làm vua vào năm hai mươi lăm tuổi (Giê-rê-mi 36:1-32) và trị vì Giu-đa 11 năm. Tên của vua có nghĩa là “Giê-hô-va vững lập,” nhưng trong thời gian cai trị, vua lại làm nhiều điều ác ở trước mặt Chúa như lìa bỏ Ngài, thờ hình tượng, sống ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân qua việc xây dựng nhiều lâu đài đang khi dân chúng chịu sưu cao thuế nặng từ Pha-ra-ôn, lại rất cứng lòng chẳng hề chịu nghe lời tỉa sửa từ Đức Giê-hô-va để được tha thứ và phục hồi (Giê-rê-mi 22:13-19). Tương tự như thế, Vua Sê-đê-kia là vị vua cuối cùng của Giu-đa tại Giê-ru-sa-lem, con út của Vua Giô-si-a và bà Ha-mu-ta (câu 1), tên của ông là Ma-tha-nia, được Vua Nê-bu-cát-nết-sa lập làm vua năm hai mươi mốt tuổi và đổi tên thành Sê-đê-kia có nghĩa là “ngay thẳng với Giê-hô-va” (II Các Vua 24:17). Ông được lịch sử nhắc đến là một vị vua cứng lòng, làm điều ác trước mặt Chúa, và không lắng nghe Lời Đức Chúa Trời khuyên dạy qua các tiên tri của Ngài (II Sử-ký 36:12-13).


Câu 2 cho biết Vua Sê-đê-kia “làm điều dữ trước mắt Đức Giê-hô-va, như mọi việc Vua Giê-hô-gia-kim đã làm.” Là con của vị Vua tin kính Giô-si-a nhưng Vua Sê-đê-kia lại không học theo gương vua cha mà lại bắt chước vị Vua gian ác Giê-hô-gia-kim. Vì sao? Lý do chính là vì vua không kính sợ Đức Chúa Trời, không thấy việc ông được làm vua là do Chúa chọn để phục vụ Chúa và dân Ngài. Khi một người lãnh đạo không nhìn thấy ơn Chúa mà chỉ thấy quyền lực trong tay thì sẽ sống vô ơn. Người ấy rất thích bắt chước và cấu kết với những thành phần bất kính dẫn đến cuộc đời không những hoàn toàn mất phước mà còn ảnh hưởng đến cả dân Chúa nữa.


Chúng ta thấy một hình ảnh trái ngược trong Tân Ước, đó là ông Ti-mô-thê. Ông có cha là người Hy Lạp theo tôn giáo đa thần, có mẹ và bà ngoại là người tin kính Chúa. Tạ ơn Chúa vì ông không bị ảnh hưởng nếp sống của cha nhưng đã theo gương mẹ và bà để học Lời Chúa từ khi còn thơ ấu. Ông sống kính sợ Chúa, nhờ đó khi được Sứ đồ Phao-lô hướng dẫn, ông đã trở nên một mục sư phục vụ Chúa hết lòng. Xin Chúa cho chúng ta sống kính sợ Chúa và luôn ghi nhớ ơn Ngài để cuộc đời luôn hữu dụng cho Chúa và cho nhiều người.


Đời sống thuộc linh bạn đang chịu ảnh hưởng của ai?


Tạ ơn Chúa đã cho con nhiều gương tin kính trong lịch sử Hội Thánh. Xin giúp con mỗi ngày noi theo đời sống tin kính của tiền nhân để con trở nên gương tốt cho con cháu con.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

18 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page