top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-11 Dân tộc được chọn


 

Câu gốc: “Đức Giê-hô-va tríu mến và chọn lấy các ngươi, chẳng phải vì các ngươi đông hơn mọi dân khác đâu; thật số các ngươi là ít hơn những dân khác” (câu 7).


Câu hỏi suy ngẫm: Lý do nào Đức Chúa Trời lựa chọn người Ít-ra-ên trở thành dân thuộc riêng cho Ngài? Điều gì cho thấy việc người Ít-ra-ên được Chúa chọn không bị đổi dời theo thời gian? Bạn phải sống thế nào khi biết mình là người được Chúa chọn từ trước khi sáng thế?


Trong phân đoạn Kinh Thánh này ông Môi-se đề cập đến vấn đề người Ít-ra-ên được làm dân thánh cho Chúa. Ông Môi-se khẳng định với toàn dân Ít-ra-ên rằng Đức Chúa Trời đã chọn họ làm một dân thuộc riêng về Ngài. Đây là một sự lựa chọn có chủ ý, để người Ít-ra-ên trở thành một sản nghiệp đặc biệt thuộc quyền sở hữu của Chúa (câu 6b). Khi những thế hệ về sau của dân Ít-ra-ên hỏi tại sao Đức Chúa Trời lại chọn lựa dân tộc họ mà không phải là dân tộc nào khác, thì câu trả lời ấy là vì Đức Giê-hô-va tríu mến dân tộc Ít-ra-ên. Điều khiến chúng ta cảm động là Đức Chúa Trời chọn lựa dân tộc Ít-ra-ên không bởi những ưu điểm vượt trội của họ, nhưng đơn thuần xuất phát từ tình yêu thương cao quý vô điều kiện của Ngài dành cho họ.


Một điều quan trọng hơn nữa là tính bảo đảm cho việc người Ít-ra-ên được Chúa lựa chọn, thể hiện qua những cụm từ “giữ lời thề mà Ngài đã lập cùng tổ phụ các ngươi,” “Đức Chúa Trời thành tín,” “giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời” (câu 8-9). Điều này khẳng định Đức Chúa Trời mà họ tôn thờ là Đấng kiên định, đáng tin cậy, và không hề thay đổi. Cho nên việc người Ít-ra-ên được Chúa lựa chọn cũng vì thế mà không bị đổi dời theo thời gian. Có thể nói, việc Đức Chúa Trời chọn dân tộc Ít-ra-ên trở nên một dân riêng cho Ngài là hành động của ân sủng tối cao.


Ngày nay, những ai được tái sinh bởi đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu đều là người được chọn trước khi sáng thế (Ê-phê-sô 1:4). Thế nên sự cứu rỗi này đến với chúng ta không phải bởi những việc công bình chúng ta đã làm, hay bởi công đức chúng ta đã tích lũy nhưng do lòng thương xót của Chúa (Tít 3:5). Nói cách khác, việc chúng ta được Chúa chọn trở nên con dân thuộc riêng về Ngài giữa vòng thế gian gian ác này hoàn toàn không đến từ sự nỗ lực hay công đức riêng của chúng ta nhưng hoàn toàn xuất phát từ tình yêu cao quý và lòng thương xót vô biên của Đức Chúa Trời dành cho mỗi chúng ta. Vì vậy không có lý do gì để chúng ta khoe khoang hay kiêu ngạo vì được Chúa chọn lựa. Ngược lại, chúng ta cần sống trong tinh thần khiêm nhường, cảm kích tình yêu Chúa dành cho mình để từng ngày sống xứng đáng với tình yêu và sự ban cho vô điều kiện của Ngài.


Khi biết được lý do thật sự Chúa chọn lựa bạn, bạn muốn thưa gì với Chúa và có cam kết nào với Ngài?


Cảm tạ Chúa, bởi lòng yêu thương lớn lao mà Ngài đã chọn con, dù con chẳng đáng chi. Xin cho con luôn khắc ghi ơn Chúa và sống xứng đáng với điều đó.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

35 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page