top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-18 Hiệp nhất trong đa dạng


 

Câu gốc: “Vậy, có nhiều chi thể, song chỉ có một thân” (I Cô-rinh-tô 12:20).


Câu hỏi suy ngẫm: Có những điều đặc biệt nào trong bốn danh sách các sứ đồ được liệt kê trong Tân Ước? Bạn học được bài học gì qua việc Chúa chọn các sứ đồ?


Khi đọc bản danh sách các sứ đồ được Chúa lựa chọn, chúng ta có thể thắc mắc rằng liệu những người được lựa chọn này có gì đặc biệt hơn những người khác? Có bốn lần trong Tân Ước liệt kê tên các sứ đồ (Ma-thi-ơ 10:2-4; Mác 3:16-19; Lu-ca 6:14-16; Công Vụ 1:13) cho chúng ta thấy sự thống nhất của các trước giả Kinh Thánh. Khi nhìn vào bản liệt kê danh sách các sứ đồ, chúng ta nhận thấy những điều đặc biệt sau:


Thứ nhất, họ đến từ những vùng miền khác nhau. Các ông Phi-e-rơ, Anh-rê, Giăng, Gia-cơ, Phi-líp, Ba-thê-lê-mi (Na-tha-na-ên), và Ma-thi-ơ đến từ miền Ga-li-lê; ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đến từ xứ Giu-đê. Một số học giả Kinh Thánh cho rằng ông Si-môn Xê-lốt là người Ca-na-an (Ma-thi-ơ 10:4; Mác 3:18). Thứ hai, họ có những nghề nghiệp và trình độ học vấn khác nhau. Có người làm nghề đánh cá, ít học, có người đủ trình độ học vấn để làm nhân viên thu thuế, v.v... Thứ ba, họ có những quan điểm chính trị khác nhau. Có người làm cho chính quyền La Mã như ông Ma-thi-ơ, nhưng cũng có những người yêu nước chống lại La Mã như ông Si-môn Xê-lốt. Thứ tư, họ khác nhau về cá tính. Có người nóng nảy như các ông Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ (Mác 3:17); có người nhiệt huyết nhưng thực dụng và hay nghi ngờ như ông Thô-ma (Giăng 20:24-25); có người thật thà như ông Na-tha-na-ên (Giăng 1:45-51); có người quan tâm lo lắng đến người khác như các ông Anh-rê, Phi-líp (Giăng 1:35-51); có người lại tham lam, ích kỷ như ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Thứ năm, họ khác nhau về kinh nghiệm gặp Chúa và kinh nghiệm được Chúa kêu gọi để theo Ngài.


Chúa Giê-xu chấp nhận những khác biệt, những yếu đuối, những điều chưa hoàn hảo của mười hai con người này. Chúa muốn họ biết Ngài chọn họ là vì “ân điển” dành cho họ, qua đó, Chúa muốn họ chấp nhận lẫn nhau để cùng nhau phục vụ. Chúa Giê-xu đã dành thời gian huấn luyện, làm gương và Ngài cũng cầu nguyện cho họ để họ được đổi mới, có thể nhìn vào những điểm chung để cùng nhau nhận lãnh và hoàn thành sứ mệnh Chúa trao phó.


Chúng ta cần nhận biết Hội Thánh của Đức Chúa Trời là tập hợp của rất nhiều người thuộc nhiều thành phần, độ tuổi, trình độ văn hóa, giới tính, tính tình, và trình độ thuộc linh khác nhau. Chúa muốn chúng ta học chấp nhận lẫn nhau, giúp nhau trưởng thành thuộc linh và khích lệ nhau trong sự phục vụ Chúa. Khi chúng ta không chấp nhận nhau, chia rẽ nhau, chúng ta làm cho Hội Thánh của Chúa bị tổn thương và chính Chúa cũng bị tổn thương. Hãy nhớ rằng từ những con người rất bình thường đã được Chúa Giê-xu chọn, các sứ đồ đã rao truyền Phúc Âm của Chúa từ thành Giê-ru-sa-lem đến xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất. Chúa cũng muốn dùng chúng ta như vậy.


Bạn có chấp nhận những người Chúa đặt để chung quanh bạn để cùng nhau phục vụ Chúa không?


Lạy Chúa, xin giúp con yêu Chúa và yêu anh chị em con là những người Chúa đặt để trong thân thể Ngài để cùng làm việc, cùng kinh nghiệm Chúa, và cùng lớn lên trong sự nhận biết Ngài.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

21 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page