top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-29 Sống làm sáng danh Chúa


 

Câu gốc: “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16).


Câu hỏi suy ngẫm: Người lãnh đạo cần phải sống như thế nào để làm sáng Danh Chúa? Dân chúng cần có thái độ thế nào đối với người lãnh đạo công chính? Bạn đã sống sáng Danh Chúa bằng cách nào?


Vua Sa-lô-môn viết các lời dạy này trong bối cảnh thời Cựu Ước, khi vua không những cai trị đất nước mà còn là người đại diện Đức Chúa Trời trong việc xét đoán và dạy dân chúng sống theo luật lệ của Chúa, vì vậy “Lời của Chúa ở môi vua” (câu 10). Tuy vậy, chính Vua Sa-lô-môn cũng đã cầu xin Đức Giê-hô-va: “xin ban cho kẻ tôi tớ Chúa tấm lòng khôn sáng, để đoán xét dân sự Ngài và phân biệt điều lành điều dữ; vì ai có thể đoán xét dân rất lớn này của Chúa?” (I Các Vua 3:9).


Để làm sáng Danh Chúa, thứ nhất, người lãnh đạo phải sống bày tỏ sự công chính và thánh khiết của Chúa. Có sống công chính, vua mới có thể xét đoán dân chúng công minh. Khi vua làm điều gian ác, phạm tội nghịch cùng Chúa, Ngài sẽ phế truất ngôi vua (II Sa-mu-ên 7:14; I Các Vua 14:5-11). Để ngôi vị được vững bền, vua phải cai trị công chính (câu 12). Vua phải biết rằng sự công bình thuộc về Đức Giê-hô-va và vua phải chịu sự phán xét của Đức Chúa Trời. Thứ hai, người lãnh đạo phải hướng dẫn và khích lệ người khác sống ngay thẳng. Vua Sa-lô-môn hướng dẫn những điều mà vị vua công chính hài lòng và không hài lòng. Vua hài lòng với những lời nói ngay thẳng của người công bình, cách bày tỏ công chính của người khôn ngoan. Ngược lại, vua công chính ghét người làm gian ác, người có đời sống bất chính làm vua nổi giận.


Bên cạnh đó, Vua Sa-lô-môn cũng nhấn mạnh đến sự thuận phục của người dân trước vị vua công chính. Nếu vua ưu ái con, con sẽ được phước, ngược lại nếu chọc giận vua, con sẽ gặp hoạn nạn. Người khôn ngoan phải sống công chính để làm nguôi cơn giận của vua. Phải cẩn thận trong cuộc sống vì vua có quyền trên sự sống và sự chết của thần dân (câu 14-15).


Ngày nay, Chúa Giê-xu đã cứu chuộc chúng ta, ban cho chúng ta địa vị làm con yêu dấu của Ngài, là con của Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa. Chúa Giê-xu phán: “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.” Trong vai trò người lãnh đạo, cầu xin Chúa cho chúng ta biết kính sợ Chúa, sống theo đường lối Chúa, và khích lệ những người mình lãnh đạo sống ngay thẳng. Trong vai trò một người dân hay một tín hữu, cầu xin Chúa cho chúng ta sống khôn ngoan. Chúng ta không những biết phục tùng và làm hài lòng chủ dưới đất của mình, mà hơn thế nữa, chúng ta sống làm sáng Danh Chúa trên trời.


Khi nói hay làm, bạn có nghĩ đến làm sáng Danh Chúa không?


Tạ ơn Chúa đã dạy con biết sống sáng Danh Chúa. Xin chỉ dạy con những lỗi lầm, cho con sự khôn ngoan, để luôn sống làm sáng Danh Chúa trong địa vị Chúa đặt để con.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

32 views

Recent Posts

See All

Comentarios


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page