top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-18 Đức Giê-hô-va đoán xét


 

Câu gốc: “Vả, này, ấy là thành kia là thành được xưng bằng Danh Ta, mà Ta bắt đầu xuống tai vạ; còn các ngươi, há khỏi hình phạt được cả sao? Không! Các ngươi sẽ không khỏi hình phạt đâu; vì Ta sẽ sai gươm dao đến trên mọi dân cư trên đất, Đức Giê-hô-va Vạn Quân phán vậy” (câu 29).


Câu hỏi suy ngẫm: “Chén rượu của sự giận” là gì? Cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va giáng xuống những nước nào? Và có ai được miễn trừ? Lời mô tả của Tiên tri Giê-rê-mi về cơn giận ra sao? Bạn làm gì để thoát khỏi chén thịnh nộ của Chúa?


“Chén rượu của sự giận” được dùng trong câu 15 tượng trưng cho chén thịnh nộ, sự đoán xét của Đức Giê-hô-va đối với những nước gian ác. Hàng loạt tên của các vua cai trị các nước được liệt kê từ câu 16 đến câu 28, kể cả vua của Ba-by-lôn mặc dù thời điểm phải uống chén thịnh nộ sau các vua khác nhưng cũng không ngoại trừ (câu 26). Đức Giê-hô-va khẳng định rằng chẳng có sự thiên vị nào trong cuộc đoán xét này, ngay cả thành được xưng bằng Danh Chúa thì Ngài cũng bắt đầu xuống tai vạ. Điều này có nghĩa rằng các nước khi đã làm điều gian ác chọc giận Đức Giê-hô-va thì sẽ “không khỏi hình phạt đâu…” (câu 29). Đức Giê-hô-va sẽ “quát tháo to,” “nghịch cùng,” “phán xét.” Đó là những điều Ngài sẽ thực hiện trên các dân, các nước vì những điều gian ác họ đã phạm. Lời Tiên tri Giê-rê-mi mô tả cho thấy một cảnh tang thương xảy đến trong cơn đoán xét kinh khủng này, “một trận bão lớn dấy lên từ các nơi đầu cùng đất,” “Thây của những kẻ mà Đức Giê-hô-va đã giết trong ngày đó, sẽ đầy trên đất từ đầu này đến đầu kia; …sẽ làm phân trên mặt đất!” (câu 32b-33).


Tiên tri Giê-rê-mi đã vâng lời đem chén thịnh nộ của Đức Giê-hô-va đến với các nước mà Chúa phán bảo (câu 15-17). Điều này đã ứng nghiệm Lời Chúa kêu gọi ông vào chức vụ không chỉ làm tiên tri cho tuyển dân Ít-ra-ên nhưng còn làm tiên tri cho các nước (1:5). Ông phải rao báo sự đoán phạt từ Đức Giê-hô-va đến với các dân tộc mà Ngài sai bảo. Chẳng ai có thể tránh khỏi cơn thịnh nộ này, dù họ có muốn từ chối không nhận chén từ tay Tiên tri Giê-rê-mi trao cho, nhưng mệnh lệnh từ Đức Giê-hô-va buộc họ phải tuân theo (câu 27-28).


Lời Đức Giê-hô-va cảnh báo rằng cơn thịnh nộ trong ngày chung cuộc đã được định sẵn cho những ai “theo các thần khác đặng hầu việc và thờ lạy, ...lấy việc tay mình làm ra mà chọc giận ta” (câu 6). Điều này nhắc nhở chúng ta cần phải cẩn trọng gìn giữ đời sống thánh khiết và kịp thời thay đổi nếp sống, cũng như càng gấp rút rao truyền Phúc Âm, khuyên mời tội nhân ăn năn cùng Đức Chúa Trời để tránh khỏi cơn thịnh nộ của Chúa trong ngày cuối cùng.


Cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va được Tiên tri Giê-rê-mi rao ra đã nhắc nhở bạn điều gì?


Lạy Chúa là Đấng đoán xét thế gian! Xin giúp con luôn giữ đời sống vâng theo Lời Ngài, từ bỏ đường dữ, không thờ lạy các thần khác, không làm điều sai trái mà chọc giận Chúa, cũng như sốt sắng rao truyền Phúc Âm để chính con và mọi người không phải đón nhận “chén rượu của sự giận” từ Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

35 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page