top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-27 Mười điều răn


 Câu gốc: “Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác” (câu 3).


Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời ban Mười Điều Răn cho người Ít-ra-ên trong bối cảnh nào? “Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác” có ý nghĩa gì đối với tuyển dân? Đức Chúa Trời là ai đối với bạn và bạn áp dụng điều răn thứ nhất này như thế nào?


Trước khi ban Mười Điều Răn, Đức Giê-hô-va khẳng định tình yêu và thẩm quyền của Ngài trên tuyển dân Ít-ra-ên. Ngài đã rút họ khỏi xứ Ai Cập, là nhà nô lệ (câu 2). Dân Chúa sẽ tiếp tục được Ngài chăm sóc và dẫn dắt khi họ trung tín với giao ước của Ngài. Để chuẩn bị cho một dân tộc thánh khác biệt với mọi dân trên đất, Chúa ban cho tuyển dân Luật Pháp làm tiêu chuẩn sống. Luật pháp của Chúa thể hiện bản tính Ngài, cách Ngài cai trị, và bí quyết để tuyển dân có một đời sống sung mãn trong sự tin kính Chúa và yêu thương nhau. Mười Điều Răn là nền tảng căn bản giúp tuyển dân thờ phượng Chúa phải lẽ (bốn điều răn đầu), và đáp ứng nhu cầu cho nhau trong tình yêu thương và trách nhiệm (sáu điều răn còn lại).


Hơn 400 năm sống ở Ai Cập, người Ít-ra-ên đã bị ảnh hưởng bởi niềm tin đa thần. Người Ai Cập tin rằng mỗi vị thần chỉ thống trị một phương diện của cuộc sống nên họ thờ nhiều thần để giành được nhiều phước hạnh. Chúa đã minh chứng cho tuyển dân thấy mọi thần của người Ai Cập là hư không, vô năng, vô tri, và vô giác. Chỉ một mình Đức Chúa Trời là Đấng tể trị trên cả vũ trụ. Chúa nghe thấu lời ta thán của họ, có đủ năng quyền rút họ ra khỏi nhà nô lệ ở Ai Cập, tiếp trợ nhu cầu và dẫn dắt họ đến nơi phước hạnh. Điều răn đầu tiên của Chúa: “Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác” (câu 3). Đức Giê-hô-va đòi hỏi dân Chúa chỉ nhìn nhận Ngài là Chân Thần duy nhất, Đấng họ phải trung tín tôn thờ, ngoài Ngài không có thần nào khác trong tâm trí của họ. Người Ít-ra-ên sẽ không thể là con dân của Ngài nếu họ không giữ được điều răn đầu tiên này.


Dù ngày nay chúng ta không sấp mình thờ lạy bất kỳ hình tượng nào ngoài Chúa nhưng có thể chúng ta đã để nhiều thứ trở nên thần tượng chiếm ngự trong tâm trí và cuộc sống của mình. Tiền tài, danh vọng, công việc, thú vui, con cái, một người nào đó, v.v… có thể biến thành thần tượng nếu chúng ta tập trung quá nhiều vào chúng để xây dựng hình ảnh của chính mình, làm ý nghĩa cho cuộc sống, hay làm chỗ dựa cho tương lai mình. Hãy chân thành đánh giá điều gì chúng ta yêu quý hơn Chúa, điều gì khiến chúng ta dốc hết thời gian và tâm lực để đầu tư và chi phối mọi quyết định của mình. Chúng ta cần cảnh tỉnh để chỉ có Chúa làm Chủ chi phối mọi khía cạnh cuộc đời mình và giữ không để bất cứ điều gì khác có khuynh hướng lên ngôi làm chúa của mình.


Bạn có đang để điều gì hoặc người nào làm thần tượng của mình không?


Lạy Chúa! Chúa biết con kính sợ, yêu mến, và biết ơn Ngài. Chúa cũng biết những yếu đuối trong con. Xin Chúa Thánh Linh chiếm ngự đầy trọn lòng con và giúp con chỉ tôn thờ một mình Chúa mà thôi.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


52 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page