top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-04 Ân sủng và việc lành


 

Câu gốc: “Chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” (câu 10).


Câu hỏi suy ngẫm: Thư Ê-phê-sô 2:8-9 dạy về sự cứu rỗi của Cơ Đốc giáo khác với các tôn giáo khác như thế nào? Trong Rô-ma 4:9-10, Sứ đồ Phao-lô cho biết ông Áp-ra-ham nhờ đâu được Đức Chúa Trời xưng là công chính? Cơ Đốc nhân được dựng nên trong Chúa Giê-xu với mục đích gì? Chúa Giê-xu dạy làm việc lành như thế nào? Bạn đã làm việc lành ra sao sau khi được cứu?


Hầu hết các tôn giáo đều dạy môn đệ phải tu thân tích đức, làm lành tránh dữ để được cứu. Nhưng vấn đề là con người bất toàn, làm thế nào có đủ việc lành đáp ứng điều kiện của Đấng Thánh khiết Chí Cao? Thư Ê-phê-sô 2:8-9 dạy về sự cứu rỗi của Cơ Đốc giáo khác hẳn với các tôn giáo khác, đó là “nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu.” Sự cứu rỗi là “sự ban cho,” là món quà từ Đức Chúa Trời, chúng ta chỉ tiếp nhận bằng đức tin chứ hoàn toàn không có phần công đức gì của con người. Trong Rô-ma 4:9-10, Sứ đồ Phao-lô cho biết ông Áp-ra-ham được Đức Chúa Trời xưng là công chính trước khi ông chịu nghi lễ cắt bì theo luật pháp. Như vậy, ông được xưng công chính là bởi đức tin chứ không bởi việc làm.


Tuy nhiên, không phải khi được cứu bởi đức tin là mình đã được “giấy bảo hiểm” cho đời sau nên không quan tâm việc sống theo Lời Chúa dạy. Lời dạy trong thư Ê-phê-sô 2:10 cho biết Cơ Đốc nhân là công trình hay tác phẩm của Đức Chúa Trời tạo dựng trong Chúa Giê-xu với mục đích làm việc lành, thật lòng giúp đỡ người khác mặc dù không phải là bổn phận của mình. Trong nguyên văn Hy Lạp, từ “việc lành” trong Ê-phê-sô 2:10 và từ “hiền lành” trong Ga-la-ti 5:22 cùng một chữ agathōsunē. Cơ Đốc nhân được cứu nhờ ân sủng của Chúa để làm việc lành, và vì “việc lành” hay “hiền lành” là một trong chín phẩm chất của Trái Thánh Linh nên đời sống người tin Chúa cần phải đầy dẫy Chúa Thánh Linh để có thể làm việc lành Ngài dự bị sẵn.


Đức Chúa Giê-xu cũng dạy về việc lành của Cơ Đốc nhân, “các ngươi là sự sáng của thế gian... Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:14-16). Đồng thời Ngài cũng dạy chúng ta đừng phô trương những việc lành với động cơ đề cao cá nhân như những người Pha-ri-si nhưng vì chúng ta muốn tôn cao Danh Chúa, nếu không thì sẽ không được Ngài ban thưởng (Ma-thi-ơ 6:1- 4). Chúng ta không cố gắng làm việc lành để được cứu nhưng vì chúng ta đã được cứu nhờ ân sủng bởi đức tin, nên cần phải làm việc lành để nhiều người thấy và ca ngợi Chúa.


Từ khi tiếp nhận Chúa làm Chúa Cứu Thế của mình, lời nói và cách cư xử của bạn có tỏa hương thơm về việc lành khiến người khác nhận thấy và ca ngợi Chúa không?


Tạ ơn Chúa vì đã ban sự cứu rỗi cho con. Xin giúp con bày tỏ đời sống mới trong Chúa qua việc lành hầu Danh Ngài được ca ngợi giữa những người chưa biết Chúa.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

25 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page