top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-20 Ngày Sa bát


 Câu gốc: “Người ta làm việc trong sáu ngày, nhưng qua ngày thứ bảy là ngày sa-bát, một ngày nghỉ, tức một sự nhóm hiệp thánh; đừng làm một công việc gì; ấy là lễ sa-bát của Đức Giê-hô-va trong những nơi các ngươi ở” (Lê-vi Ký 23:3).


Câu hỏi suy ngẫm: Từ “Sa-bát” có nghĩa gì? Ai là chủ của ngày Sa-bát? Mục đích của việc thiết lập ngày Sa-bát là gì? Bạn đã giữ ngày Chúa Nhật là ngày của Chúa ra sao?


Từ Sa-bát nghĩa là ngày yên nghỉ, là ngưng, thôi làm việc. Chính Đức Chúa Trời thiết lập ngày Sa-bát và Ngài cũng là Chủ của ngày Sa-bát (Sáng Thế Ký 2:3; Ma-thi-ơ 12:8). Mệnh lệnh tuân giữ ngày Sa-bát không những đã được nhắc nhở trong luật pháp Môi-se nhưng còn là một trong Mười Điều Răn Đức Chúa Trời ban truyền, vì thế tinh thần tuân giữ ngày này phải được dân Chúa thực hiện cách nghiêm túc. Thế nhưng trong thực tế tuyển dân Ít-ra-ên đã vi phạm mệnh lệnh này công khai, rõ ràng hơn hết trong thời Tiên tri Giê-rê-mi. Đức Giê-hô-va đã nhắc nhở họ nhiều lần, nếu họ ngưng làm việc trong ngày Sa-bát và giữ làm ngày thánh thì chắc chắn Ngài sẽ ban phước cho đất nước họ được hòa bình, thịnh vượng “…các vua và các quan trưởng ngồi trên ngai Đa-vít sẽ cưỡi xe cưỡi ngựa, cùng với các quan trưởng người Giu-đa, và dân cư Giê-ru-sa-lem do cửa thành ấy mà vào; và thành ấy sẽ còn đời đời” (câu 25). Nhưng thực tế thì “…họ chẳng nghe, chẳng lắng tai; cứng cổ để chẳng nghe ta và chẳng chịu dạy” (câu 23). Vì thế, Đức Giê-hô-va “…sẽ đặt lửa nơi cửa thành, lửa ấy sẽ thiêu hủy cung điện của Giê-ru-sa-lem, không bao giờ tắt” (câu 27).


Ngày Sa-bát được Đức Chúa Trời thiết lập không phải vì Ngài nhưng vì ích lợi cho con dân Ngài. Khi tuân giữ ngày Sa-bát, mọi người được nghỉ ngơi khỏi công việc thường nhật, được an nghỉ tâm linh khi tương giao với Đức Chúa Trời, tận hưởng niềm vui thỏa Chúa ban cho cả về thuộc thể lẫn thuộc linh. Qua đó con người sẽ cảm nhận được lòng nhân từ, sự quan tâm của Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa dành cho tạo vật của Ngài. Nhưng tuyển dân của Chúa nói riêng và nhân loại nói chung đã vì những ích lợi vật chất chóng qua mà đánh mất đặc ân này. Ngày nay, con dân Chúa giữ ngày Chúa Nhật là ngày Chúa Giê-xu sống lại để làm ngày thánh. Nhiều người đã làm việc sáu ngày và tranh thủ cả ngày của Chúa để mưu cầu lợi ích thuộc thể, không quan tâm đến đời sống thuộc linh đang gầy mòn, khô héo. Lời Chúa ngày trước dạy dân Ngài và những đầy tớ, khách lạ trong nhà… đều phải giữ ngày Sa-bát, nhưng hiện nay, nhiều Cơ Đốc nhân không còn dành ưu tiên thời gian trong ngày của Chúa để thờ phượng, tương giao với Chúa và cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Xin Chúa cho chúng ta biệt riêng ngày của Chúa ra ngày thánh để vui hưởng phước hạnh Chúa ban như lời Ngài hứa.


Bạn tận hưởng phước hạnh trong ngày của Chúa như thế nào?


Lạy Chúa! Từng mệnh lệnh Chúa ban chan chứa tình yêu và lòng nhân từ Ngài dành cho con. Xin giúp con hiểu rõ ý nghĩa trong mệnh lệnh Ngài truyền, để con thực hiện lệnh Chúa trong tinh thần yêu kính Chúa, vui vẻ, thuận phục.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


32 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page