top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-20 Nghiệm thu đền tạm


 

Câu gốc: “Dân Ít-ra-ên làm mọi công việc này y như mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se” (câu 42).


Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên làm gì khi đền tạm hoàn tất? Ông Môi-se nghiệm thu rồi chúc phước cho dân chúng cho thấy gì về mối liên hệ của tuyển dân với Đức Chúa Trời? Bạn rút ra bài học gì cho chính mình?


Đền tạm do chính Đức Chúa Trời thiết kế, là nơi Ngài sẽ ngự giữa vòng dân chúng. Ông Môi-se nhận lãnh bản vẽ từ Chúa và phổ biến lại cho tuyển dân. Công trình này được các cấp lãnh đạo lẫn dân chúng hưởng ứng nhiệt tình, dâng hiến rời rộng các nguyên vật liệu để xây dựng. Những người có khả năng và được kêu gọi đều sẵn lòng đứng vào vị trí và làm việc hết sức mình. Câu 32, 42-43 nhắc lại 3 lần “Dân Ít-ra-ên làm” đúng y như những mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va đã truyền cho ông Môi-se, cho thấy khi công trình hoàn thành, không vinh danh một cá nhân nào nhưng được công bố đây là công trình do toàn dân Ít-ra-ên thực hiện. Đối với Chúa, người dâng hiến, cầu nguyện, thi công đều quan trọng như nhau.


Họ đem đến trước mặt ông Môi-se tất cả các vật liệu để dựng đền tạm, các vật ở nơi sân hội mạc, Nơi Thánh, Nơi Chí Thánh cùng với các hương liệu, dầu xức, dầu thắp cũng như trang phục thánh cho Thầy Tế lễ A-rôn và các thầy tế lễ khác (câu 33-41). Là người tiếp nhận công trình, ông Môi-se đã giao việc cho đúng người Chúa muốn, đôn đốc để công việc được thực hiện cách hiệu quả và ông cũng là người nghiệm thu từng bộ phận sau cùng. Ông Môi-se công bố người Ít-ra-ên đã làm đúng theo mọi điều Chúa truyền dạy. Ông ghi nhận lòng tin kính Chúa và sự tận tâm của họ đã giúp đạt kết quả như hiện tại. Rồi ông cầu nguyện chúc phước cho toàn dân (câu 42-43).


Người Ít-ra-ên đã từng phạm tội trọng cùng Chúa khi đúc và thờ tượng bò con vàng. Nhưng ân sủng dư đầy của Chúa đã tha thứ và cho họ cơ hội để ăn năn. Trong công trình làm đền tạm cho Chúa, tuyển dân đã thể hiện sự ăn năn thật và ao ước được Chúa ngự giữa họ. Sự tin kính Chúa chân thật luôn đi với hành động vâng lời Ngài, và kết quả của sự vâng lời Chúa là được Chúa ở cùng, ban phước, và dẫn dắt.


Đức Chúa Trời đã dựng nên cả cõi vũ trụ này chỉ bằng lời phán, há Ngài cần dân Ngài làm cho Ngài một nơi để ngự sao? Tuy nhiên, Chúa muốn dân Chúa bày tỏ lòng tin kính Ngài qua sự vâng lời. Ông Sa-mu-ên đã nói: “Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực” (I Sa-mu-ên 15:22). Bày tỏ lòng tin kính chân thật bằng sự vâng lời Chúa chính là bài học cho mỗi chúng ta khi ôn lại việc nghiệm thu công trình đền tạm ngày trước.


Bạn có sống vâng lời Chúa trong mọi sự chưa?


Chúc tụng Đấng nhân từ, hay thương xót, chậm giận, và giàu ơn! Cảm tạ Chúa đã cho con nếm trải tình yêu và lòng nhân từ của Ngài. Xin giúp con luôn tin kính, sống vâng lời Ngài để tiếp tục trải nghiệm sự tốt lành của Chúa.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

24 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page