top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-21 Quyển sách được viết vì tình yêu


 

Câu gốc: “Hãy lấy một cuốn sách, chép vào đó mọi Lời Ta đã phán cùng ngươi nghịch cùng Ít-ra-ên, Giu-đa, và các Dân Ngoại, …Khi người Giu-đa sẽ biết mọi tai vạ Ta định giáng cho chúng nó, có lẽ ai nấy đều trở lại khỏi đường xấu mình, hầu cho Ta có thể tha sự gian ác và tội lỗi chúng nó” (câu 2-3).


Câu hỏi suy ngẫm: Đức Giê-hô-va truyền cho Tiên tri Giê-rê-mi thực hiện điều gì? Nội dung của quyển sách và mục đích Chúa truyền phải viết là gì? Bạn nhận được sự nhắc nhở nào từ bài học hôm nay?


Vào năm thứ tư đời Vua Giê-hô-gia-kim trị vì, Tiên tri Giê-rê-mi nhận được mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va truyền ông phải chép lại “mọi Lời Ta đã phán cùng ngươi nghịch cùng Ít-ra-ên, Giu-đa, và các Dân Ngoại, từ ngày Ta khởi phán cùng ngươi, từ đời Giô-si-a, cho đến ngày nay” (câu 2). Tiên tri Giê-rê-mi vâng lời Đức Giê-hô-va thực hiện ngay mệnh lệnh Ngài truyền, và có sự góp phần của ông Ba-rúc con trai ông Ni-ri-gia trong việc chép lại mọi lời phán của Đức Giê-hô-va theo lời đọc của Tiên tri Giê-rê-mi. Tuy nhiên vì Tiên tri Giê-rê-mi bị cấm không được vào đền thờ Đức Giê-hô-va cho nên ông Ba-rúc còn nhận thêm phần trách nhiệm là đọc những lời đã viết trong sách cho dân Chúa nghe vào dịp họ tập trung trong kỳ kiêng ăn khi tình hình đất nước đang lâm nguy (câu 5-6), với mục đích toàn dân sẽ nghe và nhận biết điều mình đã sai phạm để “…trở lại khỏi đường xấu mình, hầu cho Ta có thể tha sự gian ác và tội lỗi chúng nó” (câu 3b).


Viết mọi lời Đức Giê-hô-va từ ngày Ngài khởi phán cho Tiên tri Giê-rê-mi trong đời Vua Giô-si-a (năm 621 T.C.) đến thời điểm năm thứ tư đời Vua Giê-hô-gia-kim (khoảng năm 605 T.C.), tức hơn mười lăm năm không phải là điều đơn giản. Nhưng khi Chúa giao trọng trách thì Ngài cũng ban thêm ơn cho người vâng lời Ngài để hoàn thành. Chúng ta cũng biết vào thời đó số người biết đọc và viết thành thạo không nhiều, vì thế cần lắm những người như ông Ba-rúc sẵn lòng phục vụ không sợ nguy hiểm hay thiệt hại quyền lợi bản thân để hoàn thành sứ mệnh Chúa giao. Được Chúa dùng như ông Ba-rúc là một vinh dự và phước hạnh vô cùng. Ngày nay, ai trong chúng ta muốn được Chúa dùng như ông Ba-rúc? Chúng ta cần trang bị kiến thức Lời Chúa và kỹ năng cần thiết để khi nào Đức Chúa Trời vui lòng sử dụng thì chúng ta cũng sẵn sàng.


Khi Chúa truyền viết ra quyển sách này, chúng ta thấy được tình yêu sâu đậm của Đức Chúa Trời dành cho dân Ngài. Chúa không muốn một người nào vì không được nghe lời cảnh báo của Chúa mà phải chết trong cơn đoán phạt, nhưng Ngài luôn muốn mọi người được nghe Lời Ngài và ăn năn kịp thời để được cứu. Ngày nay Chúa cũng đang dùng Hội Thánh của Chúa và mỗi chúng ta ra đi rao truyền tình yêu Ngài đến với những người chưa biết Chúa. Hãy tận dụng cơ hội để rao truyền tình yêu Chúa cho nhiều người.


Bạn đáp ứng ra sao khi nhận được tình yêu sâu đậm Chúa dành cho mình?


Kính lạy Chúa Yêu Thương! Con vui mừng vì nhận được tình yêu sâu đậm Chúa dành cho con, xin giúp con luôn lắng nghe Lời Ngài và tận dụng mọi cơ hội rao truyền tình yêu Chúa đến với nhiều người.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

87 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page