top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-28 Đức Chúa Trời thành tín


 

Câu gốc: “Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt; mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm” (Ca Thương 3:22-23).


Câu hỏi suy ngẫm: Kết quả trận chiến giữa Giu-đa và Ít-ra-ên như thế nào? Tại sao Vua A-bi-gia không trọn thành với Chúa mà Ngài vẫn ban chiến thắng và ban ơn trong ba năm trị vì? Bạn học được gì về bản tính của Chúa qua câu chuyện này?


Trong II Sử-ký 13:1-12 chúng ta đã học, Vua A-bi-gia có sự hiểu biết về mệnh lệnh và ý muốn của Chúa khá tốt. Ông cũng biết lịch sử dân Chúa và các vua Giu-đa ở miền Nam kế vị Vua Đa-vít đã vâng lời Chúa thể nào. Chính ông đã dùng những điều rất hợp lý này để thuyết phục Vua Giê-rô-bô-am và Ít-ra-ên ở miền Bắc từ bỏ ý định chinh chiến với Giu-đa. Nhưng Vua Giê-rô-bô-am không nghe theo, cho quân vòng phía sau để phục kích và bao vây Giu-đa. Khi quân Giu-đa phát hiện, họ liền kêu cầu Chúa và “Đức Giê-hô-va đánh Giê-rô-bô-am và cả Ít-ra-ên tại trước mặt A-bi-gia và dân Giu-đa.” Chúa phó người Ít-ra-ên vào tay Giu-đa, và Vua A-bi-gia đã chiếm lấy các thành của họ.


Tuy nhiên, cuộc đời trị vì trong ba năm ngắn ngủi của Vua A-bi-gia là một cuộc đời thất bại, được I Các Vua 15:3 ký thuật như sau: “Người đi trong các tội lỗi của cha người đã phạm trước người; và lòng người không trọn lành với Giê-hô-va Đức Chúa Trời người như thể lòng Đa-vít, tổ phụ người.” Vua A-bi-gia hiểu biết Chúa, biết rõ mệnh lệnh Chúa truyền, biết Vua Đa-vít đã trọn thành với Chúa thể nào, nhưng giữa biết và sống hoàn toàn không đi đôi với nhau. Vậy tại sao Chúa cho vua chiến thắng Ít-ra-ên, và đất nước vua cai trị được cường thịnh, vua cưới mười bốn người vợ, sinh được hai mươi hai con trai và mười sáu con gái (câu 21)? Trước giả sách Các Vua cho biết vì Đức Chúa Trời là Đấng Thành Tín. Chúa đã hứa với Vua Đa-vít và Ngài làm thành điều đó. “Nhưng vì cớ Đa-vít, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người dành cho người một ngọn đèn trong Giê-ru-sa-lem, lập con trai người làm kẻ kế vị người, và khiến cho Giê-ru-sa-lem còn hoài” (I Các Vua 15:4).


Kinh Thánh cho biết một trong những bản tính của Đức Chúa Trời là thành tín, nghĩa là Ngài không hề thay đổi (Ma-la-chi 3:6). Sự thành tín của Chúa không lệ thuộc vào bất kỳ điều gì khác, và Ngài cũng không đòi hỏi chúng ta thành tín với Ngài thì Ngài mới thành tín với chúng ta. Sứ đồ Phao-lô đã khẳng định điều này trong II Ti-mô-thê 2:13: “Nếu chúng ta không thành tín, thì Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được.” Tuy nhiên, chúng ta cũng cần lưu ý, Chúa thành tín trong những lời hứa ban phước thì Ngài cũng thành tín trong lời hứa đoán phạt. Học biết điều này, chúng ta cần phải nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài và cũng hãy cẩn trọng trong cuộc sống vì Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu!


Bạn có quyết định gì khi học biết Chúa là Đấng Thành Tín?


Tạ ơn Chúa vì nhiều lúc con không thành tín với Chúa nhưng Ngài vẫn thành tín với con. Xin tha thứ cho con và giúp con luôn giữ lòng thành tín với Chúa và với anh chị em con.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

46 views

Recent Posts

See All

Comentarios


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page