top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-12 Phước hạnh của lòng tin cậy Chúa

Updated: Aug 12, 2020


 Câu gốc: “Phước cho người nào để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va” (Thi-thiên 40:4a).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn khuyên chúng ta phải tin cậy Chúa như thế nào? Phước hạnh của người tin cậy và nhận biết Chúa là gì? Nhiều nhân vật trong Kinh Thánh đã nhận được phước hạnh như thế nào khi tin cậy Chúa? Bạn kinh nghiệm được phước hạnh nào khi hết lòng tin cậy Ngài?


Vua Sa-lô-môn là vị vua được Chúa ban cho sự khôn ngoan, thông sáng vượt trội mọi thời đại (I Các Vua 4:29-30), thế nhưng ông lại khuyên, “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con” (câu 5). Không phải ông chỉ khuyên đơn giản “tin cậy,” nhưng phải “hết lòng tin cậy,” nghĩa là hoàn toàn tín thác và tuyệt đối nương dựa vào Chúa. Hai từ “tin cậy” và “nương cậy” đều mô tả một kinh nghiệm tựa hẳn toàn thân chúng ta vào một người hay một vật nào đó trong tình trạng chúng ta không còn sức lực và hoàn toàn phụ thuộc vào người hay vật đó với lòng tin tuyệt đối.


Dù Vua Sa-lô-môn có khôn ngoan đến đâu, ông cũng nhận thức rõ rằng ông không thể làm được gì nếu không nương dựa và tin cậy vào Đức Giê-hô-va. Từ kinh nghiệm cá nhân, ông tiếp tục khuyên chúng ta không nên “nương cậy nơi sự thông sáng” của mình. Sự thông sáng cần thiết cho cuộc sống nhưng thông sáng của con người thường bị giới hạn và thiển cận. Ngược lại, chúng ta phải hết lòng nương dựa và tin cậy Chúa trong mọi khía cạnh hay quyết định của đời sống. Ngoài ra, chúng ta cũng cần phải “nhận biết Chúa,” Đấng toàn năng và cầm quyền trên cả vũ trụ, trong mọi đường lối và công việc của mình, Ngài sẽ “chỉ dẫn” chúng ta (câu 6). Vua Sa-lô-môn đã kinh nghiệm được những phước hạnh trong đời sống khi ông hết lòng tin cậy Chúa. Vương quốc của Vua Sa-lô-môn được hưng thịnh, danh tiếng của ông được nhiều dân tộc biết đến.


Giê-ru-sa-lem trở nên trung tâm của thế giới trong suốt thời gian Vua Sa-lô-môn trị vì (II Sử-ký 9:23). Tất cả là do ông nhận biết Chúa, làm theo kinh nghiệm của vua cha truyền đạt (I Sử-ký 22:13) và nương cậy nơi sự hướng dẫn của Chúa.

Trải dài suốt Kinh Thánh, chúng ta thấy nhiều người được Chúa ban phước khi đặt lòng tin cậy nơi Chúa như các ông Áp-ra-ham, Giô-sép, Đa-ni-ên,… Chính Vua Đa-vít cũng kinh nghiệm phước hạnh khi vua kiên nhẫn trông chờ và nương cậy Chúa, nên ông nói “Phước cho người nào để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va” (Thi-thiên 40:4a). Tiên tri Giê-rê-mi cũng cho biết “Phước cho người nhờ cậy Đức Giê-hô-va, lấy Đức Giê-hô-va làm nơi nương tựa mình. Người ấy như cây trồng bên bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy; gặp khi trời nắng cũng chẳng sợ hãi mà lá vẫn xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì mà cứ ra trái không dứt” (Giê-rê-mi 17:7-8 BTTHĐ). Thật phước hạnh biết bao cho một người đặt lòng tin cậy nơi Chúa! Theo lời khuyên của Vua Sa-lô-môn, chúng ta hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va.


Bạn có hết lòng tin cậy Chúa không?


Lạy Chúa, xin giúp con hết lòng tin cậy Chúa và nhận biết Ngài là Chủ đời sống con để con kinh nghiệm được phước hạnh, và sự thương xót của Ngài sẽ theo con đến trọn đời.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


178 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page