top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-18 Đấng chủ tể


 

Câu gốc: “Chính Ta là Đấng đã làm nên đất, loài người và loài thú trên mặt đất, bởi quyền năng lớn và cánh tay dang ra của Ta, Ta ban đất ấy cho ai tùy ý Ta lấy làm phải” (câu 5).


Câu hỏi suy ngẫm: Lời tiên tri được chép trong phân đoạn Kinh Thánh này dành cho những ai? Đức Giê-hô-va truyền cho Tiên tri Giê-rê-mi thực hiện điều gì? Những hành động mà ông phải thực hiện mang ý nghĩa gì? Lời tiên tri này giúp bạn học biết điều gì về Chúa là Đấng chủ tể?


Khi Vua Sê-đê-kia lên ngôi trị vì tại Giê-ru-sa-lem, thì tại thời điểm ấy Tiên tri Giê-rê-mi đón nhận lời phán của Đức Giê-hô-va rằng, “Ngươi khá làm lấy xiềng và ách cho mình, rồi để trên cổ ngươi” (câu 2). Sau đó, thông qua các sứ thần đến chầu Vua Sê-đê-kia tại Giê-ru-sa-lem mà gửi các “xiềng và ách” này cho vua Ê-đôm, vua Mô-áp, vua của con cái Am-môn, vua Ty-rơ, và vua Si-đôn. Xiềng là một công cụ để trói, cột tội nhân. Còn ách là một cây gỗ uốn cong được đặt trên vai của trâu hoặc bò để điều khiển chúng kéo cày, kéo xe theo lệnh của chủ. Người đã bị mang ách và trói bằng xiềng thì không còn tự do nữa. Cả hai hình ảnh được sử dụng ở đây để nói lên sự thuận phục về chính trị. Hay rõ ràng hơn là các vua của các dân đã được kể đến hãy vâng lời Đức Giê-hô-va để chịu thuận phục dưới quyền cai trị của vua nước Ba-by-lôn, bởi vì chính Đức Giê-hô-va “…là Đấng đã làm nên đất, loài người và loài thú trên mặt đất, bởi quyền năng lớn và cánh tay dang ra của Ta…” (câu 5).


Những tưởng Đức Giê-hô-va của tuyển dân Ít-ra-ên chỉ ban lời tiên tri và có quyền tể trị trên dân và nước này mà thôi, nhưng qua lời phán đầy uy quyền, Đức Chúa Trời đã bày tỏ và khẳng định với muôn dân muôn nước về quyền chủ tể của Ngài trên các nước toàn thế gian. Ngài là Đấng lập nên trời đất và muôn vật, cho nên Ngài có quyền “ban đất ấy cho ai tùy ý Ta lấy làm phải.” Ngay cả Vua Nê-bu-cát-nết-sa, vua của đế quốc Ba-by-lôn hùng cường thời bấy giờ, cũng là “đầy tớ” của Đức Giê-hô-va (câu 6). Mọi quyền bính của tất cả vua trên thế gian đều nằm trong tay Đức Giê-hô-va quyền năng, Ngài có quyền sử dụng theo ý muốn tốt lành của Ngài (Châm-ngôn 21:1).


Thế nhưng dù được ban cho địa vị làm con cái của Vua Quyền Năng, Đấng chủ tể muôn vật nhưng nhiều người trong chúng ta vẫn thường lo sợ thế lực này, e ngại thế lực khác ở đời này mà không hoàn toàn tin cậy, thuận phục uy quyền của Chúa trong đời sống. Chính vì thế mà khi đối diện với những khó khăn, chúng ta thường nghĩ sẽ nương cậy nơi tiền bạc, sự quen biết… để giải quyết, mà không trao quyền quyết định mọi sự cho Đấng Quyền Năng và thuận phục ý Ngài. Hãy đặt trọn lòng tin nơi Đấng chủ tể muôn loài vạn vật cũng là Cha chúng ta.


Bạn có thể hiện lòng tin cậy và thuận phục thẩm quyền của Chúa trong đời sống mình chưa?


Kính lạy Đức Chúa Trời Quyền Năng là Đấng chủ tể của trời đất! Xin giúp con nhận biết thẩm quyền của Ngài trên toàn cõi tạo vật, để con hết lòng tin cậy và thuận phục uy quyền của Ngài trong đời sống con.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

29 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page