top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-01 Được trang bị để phục vụ


 

Câu gốc: “Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ” (câu 11-12).


Câu hỏi suy ngẫm: Những ân tứ Chúa ban cho Hội Thánh trong phân đoạn này là gì? Nhằm mục đích gì? Bạn cần trang bị gì để góp phần phục vụ Hội Thánh hiệu quả?


I Cô-rinh-tô 12:1-11 đề cập đến những ân tứ Đức Thánh Linh ban cho tất cả con dân Chúa, mỗi người có một hoặc nhiều ân tứ khác nhau tùy theo ý Ngài. Nhưng trong Ê-phê-sô 4:11 liệt kê những ân tứ Chúa ban cho những người lãnh đạo và dạy đạo trong Hội Thánh.


Trước tiên là các sứ đồ. Các sứ đồ là những người đã từng ở với Chúa và chứng kiến sự phục sinh của Ngài. Đây là những người được Chúa Giê-xu chọn và “sai đi” để làm chứng về Ngài và dạy dỗ muôn dân (Ma-thi-ơ 10:1-4). Kế đến là các nhà tiên tri, là những người được trực tiếp nhận sự mạc khải thần cảm của Chúa và công bố Lời của Đức Chúa Trời theo đúng như điều Ngài đã truyền cho họ. Ơn tiên tri nhằm mục đích gây dựng, khích lệ, và an ủi (I Cô-rinh-tô 14:3). Ngày nay, hai chức vụ này không còn vì thẩm quyền của các sứ đồ và tiên tri được thể hiện qua Kinh Thánh. Nhà truyền giảng Phúc Âm, như các giáo sĩ hiện nay, là những người công bố Phúc Âm cứu rỗi của Chúa Giê-xu cho những người chưa biết Chúa (Công Vụ 21:8; II Ti-mô-thê 4:5). Mục sư là người nuôi dưỡng và chăm sóc bầy chiên là các tín hữu của Hội Thánh địa phương (Công Vụ 20:28; I Phi-e-rơ 5:1-4). Giáo sư là người dạy đạo, dạy Lời Chúa. Mục sư là người vừa truyền đạo, vừa dạy đạo, vừa chăn bầy.


Mục đích Chúa ban ân tứ cho những nhà lãnh đạo Hội Thánh là nhằm trang bị cho các tín hữu tham gia vào công tác phục vụ Hội Thánh, hiểu biết đúng về giáo lý, trưởng thành trong nếp sống đạo, hiệp nhất trong niềm tin và trong tình yêu thương lẫn nhau, đồng thời góp phần mở mang Nước Chúa ngày càng rộng lớn. Nhìn chung, nếu xem toàn Hội Thánh như đền thờ thì Chúa Giê-xu là Đá Góc Nhà, các sứ đồ và các tiên tri là nền móng, các nhà truyền giáo mang thêm chất liệu xây cất, mục sư giáo sư làm cho ngôi nhà vững chắc, đẹp đẽ, xứng đáng là đền thờ, nơi ngự của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 2:19-22).


Có thể nói hai mục đích chính của Hội Thánh cần đầu tư là truyền đạo và dạy đạo. Truyền đạo để cứu người, mở mang Hội Thánh; dạy đạo để con dân Chúa được trang bị trở thành những người tiếp nối phục vụ sứ mệnh truyền đạo và dạy đạo. Mỗi con dân Chúa từ người lãnh đạo Hội Thánh đến tín hữu cần phải tích cực trang bị bằng cách học Lời Chúa để trưởng thành, cùng nhau phục vụ trong công tác gây dựng và phát triển Nước Chúa trên đất.


Bạn có nỗ lực trang bị để phục vụ Hội Thánh không?


Lạy Chúa, xin giúp con siêng năng học hỏi Lời Chúa và hăng hái góp phần vào công tác phục vụ Ngài và phục vụ anh chị em con hầu cho Hội Thánh được gây dựng và phát triển.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

31 views0 comments

Recent Posts

See All

Yorumlar


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page