top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-11 Ơn phước trong sự đoán xét


 

Câu gốc: “Vợ ngươi ở trong nhà ngươi, sẽ như cây nho thịnh mậu; con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi, khác nào những chồi ô-li-ve. Kìa, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được phước là như vậy" (Thi Thiên 128:3-4).


Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Tiên tri Ê-li gửi thư cho Vua Giô-ram? Có bao nhiêu tội được kể ra trong thư? Hậu quả Vua Giô-ram nhận được là gì? Bạn sống thế nào để không đi vào vết xe cũ của Vua Giô-ram?


Chức vụ của Tiên tri Ê-li chủ yếu nói tiên tri cho nhà Ôm-ri, đặc biệt là cho Vua A-háp của Ít-ra-ên. Tuy nhiên, đây là lần duy nhất Tiên tri Ê-li được Chúa sai nói tiên tri cho Vua Giô-ram của Giu-đa vì vua đã bắt chước theo những tội lỗi của các vua Ít-ra-ên, “theo điều nhà A-háp đã... làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va” (câu 6).


Bức thư có hai phần: Kể tội (câu 12-13) và tuyên án (câu 14-15). Có ba tội trọng của Vua Giô-ram được kể ra, đó là bước đi theo đường lối của các vua Ít-ra-ên, dụ dỗ Giu-đa và Giê-ru-sa-lem thông dâm, và giết các em của mình. Tiên tri Ê-li nhắc lại Lời của Đức Chúa Trời cho Vua Giô-ram, trong đó ông không nói Ngài là Đức Chúa Trời của người Ít-ra-ên theo cách nói thông thường, mà nói Ngài là “Đức Chúa Trời của Đa-vít, tổ phụ ông,” hàm ý vua có trách nhiệm phải trung tín với Ngài vì vua được sinh ra trong dòng dõi của một vị vua rất yêu kính Chúa. Ngài đã lập giao ước với Vua Đa-vít, và Vua Giô-ram cũng là người được thừa hưởng giao ước này. Vua phải trung tín với Ngài và Ngài sẽ theo giao ước đó mà gìn giữ và ban phước cho nước nhà của vua được vững bền (II Sa-mu-ên 7:12-16).


Tuy nhiên, Vua Giô-ram đã phản bội chính truyền thống của gia tộc mình, không sống theo gương tin kính của những người trong dòng họ là các Vua Đa-vít, Giô-sa-phát, và A-sa mà làm theo điều gian ác của Vua A-háp của Ít-ra-ên. Vì vậy, án được tuyên ra là Đức Giê-hô-va sẽ giáng họa lớn trên dân của vua, vợ con, tài sản, và chính vua. Lời Chúa hứa người đi theo đường lối Ngài luôn nhận lãnh ơn phước cho mình và gia đình mình (Thi Thiên 128), còn người đi theo đường lối của thế gian luôn đánh mất ơn phước và chắc chắn bị Chúa đoán xét.


Cơ Đốc nhân là con của Vua trên muôn vua, nhận được sự cứu chuộc của Chúa, chúng ta phải có trách nhiệm bước đi trong đường lối của Chúa và làm theo điều Đấng Christ đã làm. Tội lỗi của Vua Giô-ram và sự đoán phạt của Chúa nhắc chúng ta cẩn trọng trong cuộc sống, tránh đi theo vết xe cũ của Vua Giô-ram nhưng cần noi gương những người tin kính trong gia đình và những tiền nhân tin kính trong Hội Thánh. Ơn phước hay sự đoán xét là do chúng ta chọn lựa, hoặc bước đi theo đường lối của Chúa dạy trong Kinh Thánh hoặc bước đi theo đường lối của thế gian, theo sự mê tham của mắt, mê tham của xác thịt, và kiêu ngạo của đời (I Giăng 2:16).


Bạn đang đi theo đường lối của Chúa hay của thế gian?


Lạy Chúa, xin cho con cứ trung tín đi trong đường lối của Ngài và từ bỏ con đường và những điều ác của thế gian để con nhận được ơn phước cho bản thân và gia đình con.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

23 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page