top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-16 Bảo vệ công lý


 

Câu gốc: “Ngươi chớ làm dịch sự chính trực, chớ thiên vị ai, cũng chẳng nên nhận của hối lộ; vì của hối lộ làm cho mù mắt kẻ khôn ngoan, và làm rối lời của người công bình” (câu 19).


Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời phán dặn người Ít-ra-ên phải lập quan án trong các thành để làm gì? Điều này nói lên Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào? Những quyết định của quan án sẽ ảnh hưởng thế nào đến dân Chúa? Vì sao Hội Thánh cần theo đuổi nếp sống công bình chính trực?


Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay đề cập đến việc Chúa phán dặn dân Chúa cần lập nên những quan án trong các thành khác nhau để thực thi công lý trong con dân Ít-ra-ên. Những vị quan án phải là những người công tâm, khách quan trong việc xử lý những tranh chấp trong vòng dân Chúa. Họ cần phải xét xử mọi việc theo luật pháp, tuân thủ nguyên tắc vì lợi ích của người dân chứ không để lòng tham chi phối. Họ không được phép vì cớ tư lợi, nhận của hối lộ của người ác mà bóp méo công lý, làm cho người ngay thẳng phải chịu cảnh oan ức. Có thể nói, xưa nay tiền bạc vật chất là những thứ có khả năng cám dỗ các quan án rời bỏ công lý, nhường chỗ cho đồng tiền quyết định trong các cuộc phán quyết.


Việc Chúa ra lệnh cho dân Chúa phải lập các quan án trong các thành nói lên Đức Chúa Trời muốn bảo đảm cho dân Ngài phải được sống trong sự công bình chính trực, bởi vì chính Ngài là Đấng Công Bình. Điều quan trọng Lời Chúa đề cập ở đây là những quyết định của các quan án không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân chịu xét xử mà còn ảnh hưởng đến sự thịnh suy của cả một quốc gia. Bởi nếu dân Chúa không sống công bằng chính trực, để sự bất công tràn lan trong xứ thì Ngài sẽ đuổi họ ra khỏi xứ ấy.


Cơ Đốc nhân cần theo đuổi nếp sống công bình, nhằm phản chiếu đức công chính của Chúa trên đời sống của mỗi người và trên cộng đoàn con dân Chúa. Điều đáng buồn là những điều bất công ít nhiều vẫn còn xảy ra trong Hội Thánh khiến một số người bất mãn không còn gắn bó với công việc Chúa và từ từ bỏ qua sự nhóm lại. Hội Thánh phải là nơi bày tỏ sự công bằng và chính trực của Đức Chúa Trời, nhưng nhiều khi chúng ta đã để cho tiền bạc, tư lợi xen vào, bẻ cong sự công bình chính trực, xuyên tạc lý lẽ của những người công chính. Con dân Chúa cần phải cảm thấy xấu hổ khi đứng trước tình trạng này và xin Chúa thương xót tha tội vì những điều bất công như thế vẫn đang tồn tại ngay trong chính Nhà Chúa. Chúng ta cần nhớ rằng khi đã tuyên xưng Đức Chúa Trời là Đấng công bình, chúng ta cần phải sống cách chính trực trước mặt Chúa, khát khao công lý và bảo vệ công lý, bằng không người khác sẽ chê cười vì nếp sống bất nhất nói một đằng làm một nẻo của chúng ta, và đau buồn hơn là Danh Chúa bị tổn hại.


Người khác có nhìn thấy sự công bình, chính trực qua nếp sống của bạn không?


Lạy Chúa, chỉ duy Ngài là Đấng công chính mà con hằng thờ phượng. Xin giúp con sống một nếp sống ngay thẳng, yêu mến và đeo đuổi sự công chính như điều Ngài mong muốn.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

25 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page