top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-17 Tưởng chết nhưng sẽ sống


 

Câu gốc: “…Hãy đặt cổ mình dưới ách của vua Ba-by-lôn, hãy phục sự người và dân người nữa, thì các ngươi được sống. Cớ sao vua cùng dân mình liều chết bởi gươm dao,đói kém, dịch lệ, như Đức Giê-hô-va đã phán về nước nào chẳng phục sự vua Ba-by-lôn?” (câu 12b-13).


Câu hỏi suy ngẫm: Đức Giê-hô-va quyết định ban quyền gì cho Vua Nê-bu-cát-nết-sa? Con đường nào tuyển dân Ít-ra-ên nghĩ rằng sẽ đem họ đến sự sống? Nhưng ý tưởng của Đức Giê-hô-va là gì? Bạn đã kinh nghiệm điều này ra sao?


Đức Giê-hô-va đã quyết định ban quyền cai trị Giu-đa cho Vua Nê-bu-cát-nết-sa và con cháu của người. “Mọi nước sẽ phải phục người, con người, cháu người, cho đến chừng nào phiên của nước nó cũng đến…” (câu 7a). Đây là mệnh lệnh Đức Giê-hô-va truyền cho các dân các nước phải vâng theo. Họ không có quyền khước từ mệnh lệnh của Ngài, bởi vì Ngài báo trước hình phạt kinh khiếp hơn sẽ đến với bất kỳ ai bất tuân mệnh lệnh này (câu 8).


Khi đối diện với sự tấn công của phương Bắc, với suy nghĩ và cách nhìn của mình, tuyển dân Ít-ra-ên cho rằng con đường để họ bảo toàn sự sống là phải vùng lên kháng cự sự tấn công này, khước từ việc đầu hàng để làm phu tù cho giặc ngoại xâm. Nhưng trong ý định của Đức Giê-hô-va thì đây là nghịch cảnh họ buộc phải nếm trải như là hậu quả tất yếu cho việc họ lựa chọn không vâng theo mệnh lệnh của Ngài. Nếu dân Chúa cứ một mực cho rằng phương cách mà họ nghĩ sẽ có thể giải cứu họ thì Đức Giê-hô-va cho họ biết rõ ràng rằng gươm dao, đói kém, dịch lệ là điều họ phải đón nhận cho đến khi bị diệt mất. Thế nên, con đường nhẫn nhục chấp nhận làm phu tù dưới sự cai trị của Vua Nê-bu-cát-nế-sa mà họ tưởng rằng sẽ chết nhưng thật sự đó chính là con đường duy nhất đem họ đến sự sống và sự phục hồi khi họ vâng phục Chúa trọn vẹn.


Đức Giê-hô-va là Đấng Chủ Tể của trời và đất, Ngài ban mệnh lệnh và có đủ thẩm quyền để ban sự sống cho người biết vâng theo Lời Ngài. Cũng như thế, trong cuộc sống lắm khi chúng ta nghĩ rằng phải như thế này hay như thế kia theo cách chúng ta nghĩ thì đó mới là điều tốt nhất cho chúng ta, vì vậy chúng ta cứ cầu xin Đức Chúa Trời hoàn thành ý muốn của chúng ta. Hãy nhớ rằng ý tưởng và đường lối của Đức Chúa Trời không giống của chúng ta (Ê-sai 55:8-9). Chúa đã sắm sẵn kế hoạch giải cứu tuyệt vời cho dân Chúa ngày xưa thể nào, Ngài cũng có chương trình cho cuộc đời chúng ta thể ấy. Điều quan trọng là chúng ta vâng lời và bước đi theo mệnh lệnh Ngài ban truyền, cho dù điều đó có vẻ ngược lại với suy nghĩ của chúng ta nhưng đường lối Chúa luôn là phương cách duy nhất đem chúng ta đến sự sống và sự phục hồi từ Đức Chúa Trời.


Giữa ý tưởng tốt lành của Chúa qua mệnh lệnh của Ngài và sự khôn ngoan của bản thân, bạn sẽ chọn điều nào?


Lạy Đức Chúa Trời là Đấng Chủ Tể! Cảm tạ Chúa vì chương trình tốt lành Ngài luôn dành cho con khi con trọn lòng vâng lời Chúa, xin cho con luôn vững tin và thuận phục Chúa trọn vẹn để đón nhận những điều tốt lành Ngài ban cho.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

35 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page