top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-23 Vì dân của Đức Chúa Trời


 

Câu gốc: “Hãy vững lòng bền chí, đánh giặc cách can đảm, vì dân sự ta và vì các thành của Đức Chúa Trời chúng ta; nguyện Đức Giê-hô-va làm theo ý Ngài lấy làm tốt!” (II Sa-mu-ên 10:12).


Câu hỏi suy ngẫm: Động cơ nào khiến bốn nhân vật được nêu đích danh trong câu 1 đã đến gặp Vua Sê-đê-kia xin lệnh giết Tiên tri Giê-rê-mi? Động cơ nào khiến Tiên tri Giê-rê-mi vẫn tiếp tục rao sứ điệp mà vua quan và dân chúng không muốn nghe? Làm thế nào để những việc bạn làm đem đến ích lợi cho con dân Chúa?


Bốn nhân vật được Tiên tri Giê-rê-mi nêu đích danh là các ông Sê-pha-tia, Ghê-đa-lia, Giu-can, và Pha-su-rơ. Họ là bốn quan trưởng của người Ít-ra-ên thời bấy giờ (câu 4). Sau khi những người này nghe lời rao giảng của Tiên tri Giê-rê-mi về số phận của thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị phó vào tay vua Ba-by-lôn, và điều dân Chúa cần làm chính là đầu hàng người Canh-đê để được sống (câu 2-3), họ liền kéo nhau đến gặp Vua Sê-đê-kia để xin lệnh giết Tiên tri Giê-rê-mi. Họ đã toại nguyện khi vua trả lời trong sự nhu nhược của mình rằng: “Này, nó đang ở trong tay các ngươi. Trẫm không thể làm gì trái ý các ngươi được” (câu 5 BTTHĐ). Họ liền bắt Tiên tri Giê-rê-mi, dùng dây thả ông xuống hố của Manh-ki-gia, là hố không có nước, chỉ có bùn, khiến vị tiên tri bị lún trong bùn.


Bốn vị quan trưởng muốn lấy mạng sống của Tiên tri Giê-rê-mi vì họ cho rằng ông chẳng những không cầu sự bình an cho dân Chúa, mà còn làm cho “…tay của lính chiến ở lại trong thành và của cả dân sự ra yếu đuối…” vì những sứ điệp ông rao ra làm nản lòng binh sĩ và toàn dân. Điều này cũng cho thấy các vị quan trưởng nghĩ rằng chính họ mới là những người đang đem những điều ích lợi và mưu cầu bình an cho dân Chúa, còn sứ điệp của Tiên tri Giê-rê-mi chỉ đem đến thiệt hại và tai họa. Nhưng sự thật chính những ý tưởng và điều họ thực hiện hoàn toàn theo sự khôn ngoan riêng chứ không theo ý muốn của Đức Chúa Trời nên đã gây tai hại cho dân Chúa và tổn thương cho tiên tri của Chúa. Chỉ có Tiên tri Giê-rê-mi, đầy tớ ngay lành và trung tín của Đức Chúa Trời, sẵn sàng làm theo ý muốn của Ngài cho dù mạng sống có bị đe dọa, thì đây mới thật sự là người “tìm sự cứu thoát cho dân” (câu 4).


Ngày nay, nếu không cẩn thận tìm cầu ý Chúa, chúng ta cũng có thể rất dễ ngộ nhận một số công việc nào đó mình đang thực hiện là ích lợi cho con dân Chúa nhưng nhiều lúc chỉ là theo ý riêng mình. Trước khi quyết định làm một điều gì cho Hội Thánh, cần bình tâm suy xét những điều mình sắp thực hiện có phải theo ý Đức Chúa Trời không. Hãy dành thời gian cầu nguyện, lắng nghe tiếng Chúa để những việc chúng ta làm được đẹp ý Chúa và đem đến lợi ích cho con dân Ngài.


Bạn có tìm cầu ý Chúa trước khi làm một việc gì cho Hội Thánh Chúa không?


Kính lạy Đức Chúa Trời Chí Cao! Xin cho con luôn lắng nghe tiếng Ngài trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời con. Xin cho con biết ý muốn của Chúa để con can đảm, luôn vững lòng bền chí làm những việc đem lại ích lợi cho con dân Ngài.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

24 views

Recent Posts

See All

Comentarios


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page