top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-02 Vai trò trong Hội Thánh


 

Câu gốc: “Vả, chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời; anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây” (câu 9).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết công việc của người trồng, người tưới như thế nào? Mọi kết quả thuộc về ai? Bạn là gì của Chúa? Vai trò của bạn trong Hội Thánh Đấng Christ là gì?


Mở đầu chương 3 của thư Cô-rinh-tô thứ nhất, Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở các tín hữu tại đây rằng chính những sự ganh tị, tranh chấp, và cãi lẽ của họ đã gây chia rẽ trong Hội Thánh. Họ đang tranh luận hơn thua với nhau xem công việc của phe phái nào là quan trọng hơn, phe ông Phao-lô hay phe ông A-bô-lô. Sứ đồ Phao-lô phân tích cho họ thấy sự ấu trĩ của họ khi chia bè phái như thế (câu 1-6). Ông kết luận: “Vậy, người trồng, kẻ tưới, đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên. Người trồng, kẻ tưới, đều bằng nhau; ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm” (câu 7-8). Mỗi Cơ Đốc nhân đều như người làm vườn, mọi công khó của người trồng, người tưới đều như nhau, không ai quan trọng hơn ai. Đức Chúa Trời mới là Đấng làm cho kết quả.


Rõ ràng công việc Nhà Chúa đòi hỏi sự dự phần và đóng góp của nhiều người và mỗi người đều quan trọng trước mặt Chúa. Chúa ban cho mỗi người những ân tứ và điều kiện khác nhau để cùng nhau phục vụ Ngài. Về phương diện thuộc linh, người giảng dạy Lời Chúa cũng như người phục vụ trong nhà thờ đều là đầy tớ của Chúa, được Đức Chúa Trời chỉ định. Sứ đồ Phao-lô cho biết: “chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời; anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây” (câu 9). Mỗi con dân Chúa là một chi thể trong thân của Ngài (I Cô-rinh-tô 12:27). Mỗi người sẽ nhận lãnh phần thưởng tùy theo công sức của mình bỏ ra cho công việc Nhà Chúa (câu 8).


Mỗi Cơ Đốc nhân cần phải nhận thức rõ vai trò của mình trong Hội Thánh và trung tín dự phần phục vụ Chúa như một quản gia trung tín giữ những thứ ơn của Đức Chúa Trời. Sự quản trị Chúa muốn chính là tinh thần vâng phục Chúa và trung tín làm công việc Ngài giao. Chúng ta phải luôn ý thức Chúa là Chủ, còn chúng ta là đầy tớ quản trị mọi thứ dưới sự hướng dẫn và kiểm soát của Ngài. Quản trị trung thành có nghĩa là chúng ta hoàn toàn thừa nhận chúng ta không thuộc về chính mình và cũng không có quyền kiểm soát bản thân, ân tứ hoặc tài sản của mình. Chỉ có Chúa mới có quyền kiểm soát, và chúng ta thuộc về Chúa, Đấng đã mua chuộc chúng ta bằng chính máu của Ngài. Vì vậy sự quản trị trong Hội Thánh thể hiện sự vâng phục hoàn toàn của con dân Chúa đối với Chúa Giê-xu, là Chủ và là Đầu của Hội Thánh. Chúng ta mỗi người đóng một vai trò trong việc gây dựng Thân Thể của Đấng Christ.


Bạn có nhận thức rõ vai trò của mình trong Hội Thánh không? Bạn đã làm gì với nhận thức ấy?


Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban ơn để con được phục vụ Ngài. Xin cho con hiểu rõ vai trò của mình trong Hội Thánh để con trung tín quản trị và góp phần gây dựng Nhà Chúa.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

33 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page