top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-28 Đức Giê-hô-va sẽ phá đổ hình tượng


 

Câu gốc: “Hãy rao, hãy bảo cho các nước, và dựng cờ xí; hãy rao truyền đi, đừng có giấu! Hãy nói rằng: Ba-by-lôn bị bắt lấy; Bên đầy hổ thẹn; Mê-rô-đác bị kinh hãi; hình tượng nó mang xấu hổ, thần tượng nó bị phá đổ!” (câu 2).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ điệp đầu tiên Chúa dành cho người Ba-by-lôn là gì? Những từ ngữ “hổ thẹn,” “kinh hãi,” “xấu hổ”… nói lên điều gì về Ba-by-lôn? Bài học nhắc nhở bạn điều gì về việc đặt niềm tin sai đối tượng?


Canh-đê hay Ba-by-lôn là hai tên gọi cho cùng một vương quốc. Ban đầu Ba-by-lôn được biết đến với lãnh thổ phía tây nam châu Á, hiện nay là phía nam I-rắc, tên của xứ này có nguồn gốc từ thành phố thủ đô Ba-by-lôn. Khi Ba-by-lôn suy yếu, người Canh-đê vốn ở phía đông nam xứ Ba-by-lôn tràn vào chiếm lấy, nên từ đó Ba-by-lôn và Canh-đê trở thành tên gọi cho cùng một nước. Vào thời của Tiên tri Giê-rê-mi, Ba-by-lôn là một đất nước cường thịnh về quân sự và kinh tế. Nhưng đó không là điều bảo đảm cho họ tránh khỏi hình phạt từ Đức Giê-hô-va. Ngày trước, khi dân Chúa phạm tội, Đức Chúa Trời chọn và sử dụng vua Ba-by-lôn là ông Nê-bu-cát-nết-sa làm cây roi của Ngài để đoán phạt dân Ngài. Nhưng khi Ba-by-lôn kiêu ngạo và phạm tội dấy nghịch cùng Chúa, đặc biệt là tội thờ thần tượng, Đức Chúa Trời rao ra sự đoán phạt nặng nề cho người Ba-by-lôn đến nỗi đất nước này không bao giờ chỗi dậy nữa.


Trong câu 1-2, lời đoán phạt từ Đức Giê-hô-va dành cho người Ba-by-lôn trước nhất không phải là tội kiêu ngạo hay bắt hiếp người Giu-đa nhưng chính là tội thờ thần tượng. “Bên” là một tên gọi khác của thần “Mê-rô-đác.” Tên “Bên” tương đương với “Ba-anh” của người Ca-na-an, và nghĩa là “chúa.” Còn “Mê-rô-đác” là thần cao nhất của người Ba-by-lôn (câu 2). Đức Giê-hô-va cho biết thần tượng của Ba-by-lôn sẽ bị phá đổ. Những từ ngữ “hổ thẹn,” “kinh hãi,” “xấu hổ”… được dùng trong câu 2 hoàn toàn không có ý nói rằng thần tượng thực hữu và có cảm xúc, nhưng mang ý nghĩa về sự hủy diệt mà Đức Giê-hô-va dành cho dân tộc thờ những thần tượng này. Người Ba-by-lôn nói riêng và Dân Ngoại nói chung tin rằng đất nước thịnh vượng, bình an là nhờ sự ban phước của thần Bên hay thần Mê-rô-đác. Đức Giê-hô-va phá nát thần tượng của họ để nói lên rằng mọi niềm tin của họ vào thần tượng hư không sẽ bị hổ thẹn, kinh hãi, và bị sụp đổ.


Niềm tin đặt sai đối tượng thì sớm muộn gì cũng bị hổ thẹn vì niềm tin sụp đổ. Nhiều khi chúng ta đang đặt niềm tin của mình nơi công việc ổn định, địa vị đang sở hữu, tài sản đang tích trữ v.v… và những điều ấy khiến chúng ta có cảm giác an toàn. Khi ấy rất dễ thấy mình không cần đến Đức Chúa Trời. Chúng ta cần cẩn trọng trong cuộc sống, Đức Chúa Trời không nhường vinh quang Ngài cho bất cứ thần tượng nào khác. Hãy trọn lòng thờ phượng Đức Chúa Trời và chỉ một mình Ngài mà thôi.


Có thần tượng nào đang cai trị lòng bạn không?


Lạy Đấng Chí Cao, con chúc tụng uy quyền lớn lao của Chúa trên muôn dân muôn nước. Con nguyện chỉ thờ phượng Chúa, ngoài Ngài ra, con không để lòng trông cậy vào bất cứ thần tượng hư không nào hay một điều gì khác.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

21 views

Recent Posts

See All

Comentarios


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page