top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-26 Giao ước đời đời


 

Câu gốc: “Ta sẽ đặt luật pháp Ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân Ta” (Giê-rê-mi 31:33b).


Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời sẽ làm gì khi đến thời điểm của Ngài? Giao ước mới đời đời có những đặc điểm gì? Bài học khích lệ bạn làm gì khi vấp phải những sai phạm cùng Chúa?


Sứ điệp Đức Chúa Trời cho tuyển dân qua Tiên tri Giê-rê-mi loan báo đất nước của họ sẽ bị vua, quan phương bắc chinh phạt. Nhưng đến thời điểm của Đức Giê-hô-va, cũng là khi dân Chúa đã học đủ những bài học cần thiết để nhận biết mình đã bội nghịch cùng Đức Chúa Trời, họ sẽ được Ngài thăm viếng, được trở về “…trốn ra ngoài Ba-by-lôn, ra khỏi đất người Canh-đê, hãy đi như dê đực đi đầu bầy” (câu 8). Riêng Ba-by-lôn, là dân Đức Chúa Trời dùng như một ngọn roi để sửa phạt dân Ngài, thì đến thời điểm của Chúa họ cũng phải nhận sự đoán phạt vì đã chống nghịch cùng Đức Chúa Trời cũng như với các nước, “…dân đến từ phương bắc nghịch cùng nó, làm cho đất nó ra hoang vu, không có dân ở nữa; người và súc vật đều trốn tránh, và đi mất” (câu 3).


Hai vương quốc phía bắc và phía nam của Ít-ra-ên, là Giu-đa và Ít-ra-ên, trước đây vì biến cố lịch sử nên phân chia làm hai, nay “Trong những ngày đó, trong kỳ đó” (câu 4), nói cách khác, trải qua những tháng ngày Đức Chúa Trời phó mặc cho họ tự do sống theo tư dục, thì nay hơn ai hết họ đã được thấm thía sự tủi nhục, đau đớn về những sai phạm làm buồn lòng Đức Chúa Trời, cho nên “…con cái Ít-ra-ên và con cái Giu-đa cùng nhau trở lại, vừa đi vừa khóc, tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình.” Họ không thất vọng hoàn toàn, nhưng lại được sống trong hy vọng khi hướng về Si-ôn, nơi ngự của Đức Chúa Trời và “Hãy đến, liên kết với Đức Giê-hô-va bởi một giao ước đời đời sẽ không quên!” (câu 5). Đây chính là giao ước Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài “… sẽ đặt luật pháp Ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng” để họ không quên, không rời bỏ như đã từng phá vỡ giao ước cũ được khắc chạm trên bảng đá (Phục-truyền Luật-lệ Ký 10:4).

Trải qua những tháng ngày phu tù, hơn ai hết dân Chúa đã thấm thía mọi nỗi tủi hờn đủ để ăn năn, và họ quay trở lại với Đức Chúa Trời trong nước mắt. Khi xoay hướng về Ngài, họ tìm được niềm hy vọng vững bền trong giao ước đời đời Ngài đã lập cùng họ.


Ngày nay chúng ta cũng có những tội lỗi, sai phạm cùng Chúa, nhưng khi chúng ta biết ăn năn quay trở lại, Ngài sẽ không bỏ chúng ta. Sự thành tín Chúa lớn thay, đức yêu thương Ngài vô bờ, điều quan trọng là chúng ta không cứng lòng để cứ lún sâu trên con đường tội lỗi, nhưng luôn biết ăn năn quay trở lại bám lấy giao ước đời đời của Chúa với chúng ta.


Bạn có tìm được niềm hy vọng khi ngửa trông nơi Đức Chúa Trời không?


Lạy Đức Chúa Trời Nhân Từ! Tạ ơn Chúa vì lòng nhân từ, thương xót Ngài đã đối cùng con. Xin cho con biết quay về cùng Chúa với lòng ăn năn những tội lỗi đã vi phạm để con được sống trong giao ước đời đời của Ngài.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

23 views

Recent Posts

See All

תגובות


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page