top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-26 Sắp đặt công việc cách khôn ngoan nhất


 

Câu gốc: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con” (Châm-ngôn 3:5).


Câu hỏi suy ngẫm: Các thầy tế lễ được bắt thăm để làm gì? Tại sao lại dùng phương pháp này? Ngày nay bạn dùng phương pháp gì để biết ý Chúa? Có khi nào bạn đã làm theo ý mình chứ không theo ý Chúa khi quyết định một điều gì đó?


Vua Đa-vít tổ chức các thầy tế lễ làm hai mươi bốn ban thứ để họ thay phiên nhau thi hành chức vụ. Vua cũng phân chia thời khóa biểu phục vụ của họ, tiến hành theo cách bắt thăm dưới sự giám sát của chính vua, các quan trưởng, thầy tế lễ, các trưởng tộc của những thầy tế lễ và người Lê-vi. Bắt thăm để bảo đảm tính công bằng và bảo đảm quyết định này thực sự là từ Chúa chứ không phải từ con người. Việc bắt thăm được nhiều người giám sát và được thực hiện vô cùng nghiêm túc vì đó là cầu xin để biết ý Chúa và cũng để không ai có thể nghi ngờ được về tính công bằng của việc phân chia này.


Người thời xưa trong Kinh Thánh thường bắt thăm để biết ý Chúa. Cựu Ước cho biết để chọn một vị vua, người Ít-ra-ên xưa đã bắt thăm (I Sa-mu-ên 10:20-24). Tân Ước cho biết để chọn một người thay thế cho ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, các môn đệ của Chúa Giê-xu cũng đã bắt thăm (Công Vụ 1:26). Bắt thăm là một cách để biết được ý Chúa và để tránh những xung đột, cãi vã khi không biết phải giải quyết một vấn đề ra sao (Châm-ngôn 18:18).


Ngày nay, Cơ Đốc nhân sống trong một thế giới có nhiều thông tin, học hỏi được nhiều tri thức hơn người xưa, do đó chúng ta dễ bị cám dỗ dựa vào sự khôn ngoan, kiến thức, khả năng điều hành của mình để quyết định và sắp đặt mọi sự. Chúng ta cần học hỏi gương muốn làm theo ý Chúa của Vua Đa-vít và các lãnh đạo của ông. Họ vốn là những người nổi bật, tài giỏi, có địa vị cao nhưng khi sắp xếp bất cứ công việc nào họ chỉ muốn tìm biết ý Chúa để làm theo chứ không làm theo ý mình. Họ biết rằng làm theo ý Chúa là cách sắp xếp khôn ngoan nhất, hợp lý nhất, công bằng nhất có thể đem lại sự tốt đẹp cho công việc Chúa và sự thỏa lòng cho mọi người dự phần hầu việc Chúa.


Ngày nay, chúng ta không bắt thăm để biết ý Chúa như những người ngày xưa vì Cơ Đốc nhân ngày nay có sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và Lời Chúa để làm theo trong mọi sự. Chúng ta phải sẵn sàng tìm kiếm ý Chúa và đầu phục Ngài trong mọi quyết định dù lớn hay nhỏ trong cuộc đời hay trong sự hầu việc Chúa của mình. Muốn biết được ý Chúa chúng ta phải có mối liên hệ mật thiết với Ngài qua những thì giờ tương giao với Chúa, thường xuyên học hỏi và suy ngẫm Lời Ngài.


Khi phải quyết định điều gì, bạn có nhẫn nại và hạ mình tìm kiếm ý Chúa hay bạn làm theo sự khôn ngoan của mình không? Bạn đã dành bao nhiêu thời gian trong ngày để tương giao mật thiết với Chúa?


Lạy Chúa, xin cho con chỉ biết nương dựa vào Ngài trong mọi việc chứ không theo sự khôn ngoan riêng của con, để được Chúa ban phước và thành công.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

33 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page