top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Phép Báp-tem Ăn Năn Chưa Đủ


"Giăng đã làm phép báp-tem về sự ăn năn tội, mà truyền dân phải tin Đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Đức Chúa Giê-xu" (câu 4).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi Đức Chúa Trời cho phép Sứ đồ Phao-lô trở lại Ê-phê-sô, ông phát hiện ra điều gì nơi những tín hữu ở đây? Ông đã giúp cho đức tin của họ như thế nào? Kết quả ra sao? Bạn cần sống như thế nào để Chúa Thánh Linh toàn quyền hành động trên đời sống mình?

Đúng thời điểm Đức Chúa Trời muốn, Ngài cho phép Sứ đồ Phao-lô trở lại với anh em tín hữu ở

Ê-phê-sô. Khi ông gặp một số môn đệ thì hỏi họ rằng khi tin Chúa, anh em đã nhận lãnh Chúa Thánh Linh chưa? Họ cho biết chưa bao giờ nghe nói về Chúa Thánh Linh! Ông Phao-lô phát hiện những người này chỉ nhận phép báp-tem của ông Giăng Báp-tít, là phép báp-tem ăn năn nhưng chưa tin nhận Chúa Giê-xu. Ông giải thích cặn kẽ với họ rằng: "Giăng đã làm phép báp-tem về sự ăn năn tội, mà truyền dân phải tin Đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Đức Chúa Giê-xu" (câu 4).

Cũng như ông A-bô-lô, các môn đệ này có thể tin Chúa Giê-xu là Đấng Mết-si-a, ứng nghiệm lời tiên tri nhưng họ đã không hiểu tầm quan trọng của sự chết và phục sinh của Ngài. Họ vốn là môn đệ của ông Giăng Báp-tít, được ông làm phép báp-tem cho (câu 3), rồi họ trở về Ê-phê-sô mà không biết gì về công việc của Chúa Thánh Linh hành động giữa những người tin nhận Chúa Giê-xu. Sau khi nghe Sứ đồ Phao-lô giải thích, mười hai môn đệ này hiểu rõ và bằng lòng nhận phép báp-tem nhân danh Chúa là Đức Chúa Giê-xu. Ông Phao-lô đặt tay cầu nguyện cho họ, Chúa Thánh Linh giáng xuống và ngự vào lòng mỗi người, cho họ nói ngoại ngữ và lời tiên tri (câu 5-6).

Chỉ nhận phép báp-tem về sự ăn năn của ông Giăng Báp-tít thì chưa đủ, họ cần phải có mối liên hệ mật thiết với Chúa Giê-xu và tin nhận Ngài để nhận được năng quyền từ Chúa Thánh Linh. Ngày nay, Chúa Thánh Linh đã giáng lâm, kỷ nguyên của Chúa Thánh Linh đã đến rồi. Chúng ta dù đã biết trọn vẹn Phúc Âm của Chúa Giê-xu nhưng vẫn có nhiều người trong vòng Cơ Đốc nhân còn tin Chúa nửa vời. Có thể chỉ ăn năn vì biết mình tội lỗi nhưng không tiếp nhận Chúa Giê-xu làm chủ đời sống mình. Hoặc đi nhà thờ mỗi tuần nhưng cuộc sống không đầu phục Chúa trọn vẹn, cái tôi vẫn còn làm chủ nên chưa kinh nghiệm được năng quyền của Chúa Thánh Linh hành động trong đời sống mình. Xin Chúa cho mỗi chúng ta cần tra xét đời sống để ăn năn tội, khát khao tìm cầu Chúa và vâng phục Ngài, để Chúa Thánh Linh tự do hành động qua chính mình. Có như vậy, đời sống theo Chúa của chúng ta mới trở nên ích lợi cho Chúa và cho nhiều người.

Bạn có đầu phục Chúa Thánh Linh trọn vẹn chưa?

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì khi tin Ngài, Chúa Thánh Linh đã ngự vào lòng con. Xin cho con luôn đầu phục Chúa, đóng đinh cái tôi của mình với Chúa để đời sống con được Chúa sử dụng ích lợi cho Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

20 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page