top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Hành Trình Theo Chúa - 2


"Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài" (câu 21).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên các tín hữu đầu tiên phải sống thế nào? Chúa Giê-xu để lại gương nào cho bạn? Trên hành trình theo Chúa, ai là người luôn đồng hành, giám sát, và chăm sóc bạn (câu 25)?

Sứ đồ Phi-e-rơ đưa ra những lời khuyên hữu ích cho các tín hữu đầu tiên là những người tin theo Chúa

Giê-xu. Dù sống giữa xã hội chịu sự cai trị của đế quốc La Mã, những Cơ Đốc nhân đầu tiên phải chịu nhiều áp bức, bách hại, nhất là những Cơ Đốc nhân đang làm nô lệ cho người chủ gian ác. Nhưng tạ ơn Chúa, Ngài đã dùng các sứ đồ để khuyên họ trung kiên chịu đựng gian khổ mà giữ vững đức tin theo Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ khẳng định rằng khi chúng ta "nhịn chịu sự khốn khó" vì làm lành, tức là vì tin theo Chúa, thì đó là "một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời" (câu 20), vì khi kiên tâm chịu đựng trên hành trình theo Chúa như vậy, họ có thể giúp cho người chủ có cơ hội đến với Chúa.

Sứ đồ Phi-e-rơ cũng nhắc lại gương chịu khổ của Chúa Cứu Thế Giê-xu để chúng ta noi theo. Ngài không hề phạm tội mà lại phải gánh chịu sự rủa sả, đòn roi, và mang lấy tội lỗi chúng ta trên cây gỗ để "chúng ta là người đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình." Chúa của chúng ta đã để lại một tấm gương tuyệt vời về sự nhịn chịu khốn khó để chúng ta noi dấu chân Ngài. Chúa Giê-xu đã phán trước với những người theo Ngài rằng: "Nếu ai muốn theo Ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta" (Mác 8:34). Hành trình thuộc linh không phải là một hành trình êm đẹp, nhẹ nhàng, dễ chịu nhưng sẽ là hành trình đầy gian nan vì đó là con đường hẹp. Tuy nhiên, chính Chúa Giê-xu là mẫu mực để chúng ta noi theo trên suốt con đường vác thập tự theo Ngài. Bạn có sẵn sàng vác thập tự giá theo Chúa trên hành trình thuộc linh của mình không?

Sứ đồ Phi-e-rơ cũng cho biết rằng, trước khi tin theo Chúa, chúng ta như chiên đi lạc không người chăn giữ và chăm sóc (câu 25), nhưng nay khi theo Chúa thì chính Ngài là Đấng chăn hiền lành chăn dắt chúng ta như Lời Ngài đã phán: "Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình" (Giăng 10:11). Vì vậy, trên hành trình theo Chúa, chúng ta không sợ cô đơn vì biết chắc rằng Chúa Giê-xu luôn đồng hành, giám sát, và chăm sóc chúng ta.

Bạn có đang "chịu khổ" vì Danh Chúa không? Bạn trải nghiệm sự chăm sóc của Ngài trên hành trình thuộc linh của mình thế nào?

Lạy Chúa, con biết trên hành trình theo Chúa sẽ không tránh khỏi những khó khăn, xin Chúa thêm sức cho con và giúp con noi dấu chân Ngài mà sẵn sàng nhịn chịu mọi khốn khó để theo Ngài trọn hành trình.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

127 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page