top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Trải Nghiệm Ơn Phước Chúa


"Đức Chúa Trời ban phước cho Nô-ê cùng các con trai người, mà phán rằng: Hãy sinh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy trên mặt đất" (Sáng-thế Ký 9:1).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Nô-ê nhận được điều gì trong suốt hành trình thuộc linh của ông (Sáng-thế Ký 6:13; 8:15, 16; 9:1)? Những điều này đáng giá như thế nào? Bạn đã nhận được gì trong hành trình thuộc linh của mình?

Một người đồng đi với Đức Chúa Trời đương nhiên sẽ tìm kiếm sự vinh quang của Ngài và ý Ngài được nên. Nhưng "Đức Chúa Trời không phải là không công bình mà bỏ quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã tỏ ra vì Danh Ngài, trong khi hầu việc các thánh đồ và hiện nay đương còn hầu việc nữa" (Hê-bơ-rơ 6:10). Sứ đồ Phao-lô cũng khích lệ tín hữu tại Cô-rinh-tô hãy vững vàng trong đức tin vì công khó của họ không phải là vô ích (I Cô-rinh-tô 15:58). Có ít nhất bốn điều phước hạnh ông Nô-ê đã nhận được từ Đức Chúa Trời trong hành trình thuộc linh của ông.

Thứ nhất, sự tôn trọng của Đức Chúa Trời dành cho ông. Đức Chúa Trời đã ban cho ông đặc ân để đồng đi với Ngài (6:8-9), nhưng không phải như một đầy tớ mà như một người bạn của Ngài. Đức Chúa Trời đã bày tỏ những suy nghĩ, ý định, chương trình của Ngài cho ông Nô-ê (6:13; Hê-bơ-rơ 11:7a). Đây cũng là trải nghiệm của chúng ta khi Chúa Giê-xu phán rằng, Ngài không gọi chúng ta là đầy tớ nữa, nhưng gọi chúng ta là bạn hữu Ngài (Giăng 15:15).

Thứ hai, ông Nô-ê trải nghiệm sự giải cứu của Đức Chúa Trời cho ông và gia đình ông (8:15, 16). Trong thời bấy giờ có những người được gọi là "tay anh hùng có danh" (6:4), nhưng rồi tất cả đều chết; chỉ có ông Nô-ê, "người đồng đi với Đức Chúa Trời" và gia đình ông được cứu.

Thứ ba, ông Nô-ê được Đức Chúa Trời nhớ đến (8:1). Đức Chúa Trời luôn quan tâm, chăm sóc, giữ gìn ông Nô-ê bất chấp những lúc trời giông tố, hay những lúc dường như Ngài yên lặng với ông. Đó là kinh nghiệm quý giá của Vua Đa-vít: "Khi cha mẹ bỏ tôi đi, thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp nhận tôi" (Thi-thiên 27:10). Và đó cũng là lời hứa chính Đức Chúa Trời hứa với chúng ta rằng, sẽ không có điều gì có thể đem chúng ta ra khỏi tình yêu Ngài dành cho chúng ta (Rô-ma 8:31-39).

Thứ tư, ông Nô-ê được Đức Chúa Trời ban phước (9:1). Chính Đức Chúa Trời đã ban phước cho ông và dòng dõi ông. Ngài cũng lập giao ước với ông, và từ ông, một dòng dõi mới được hình thành trên đất. Ngày nay, Đức Chúa Trời cũng ban cho chúng ta những ơn phước thiêng liêng dư dật (Ê-phê-sô 1:3-6), cung ứng mọi điều cần yếu để chúng ta sống cuộc đời tin kính Chúa (II Phi-e-rơ 1:3-4), và đem chúng ta vào dòng dõi được lựa chọn, thầy tế lễ nhà Vua, là người rao giảng Phúc Âm của Chúa cho thế gian (I Phi-e-rơ 2:9).

Bạn có hối tiếc vì đã đồng đi với Đức Chúa Trời không?

Tạ ơn Chúa về ân sủng dư dật mà Ngài đã ban cho con dù con không đáng nhận lãnh. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã kêu gọi con đồng đi với Ngài và cho con được phục vụ Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

68 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page