top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tìm Một Dòng Dõi Thánh


“Vả, hơi sống của Đức Chúa Trời dù có dư dật, chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh” (Ma-la-chi 2:15).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-xơ-ra được báo về tệ nạn nào? Dân Chúa và các lãnh đạo đã phạm những tội nào khi cưới gả với người ngoại bang? Hạnh phúc gia đình trong Chúa dựa trên những yếu tố nào?

Sau khi ông Ê-xơ-ra dâng của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời và ổn định công việc Đền Thờ, các quan trưởng báo cho ông biết một tệ nạn đang xảy ra. Đó là người Ít-ra-ên, những thầy tế lễ cùng người Lê-vi đã phạm tội cưới gả với các dân tộc ngoại bang trong xứ. Đức Chúa Trời cấm cưới gả với các dân tộc ngoại bang (Phục Truyền Luật Lệ Ký 7:1-4) không phải vì phân biệt chủng tộc, nhưng vì vấn đề đức tin. Ít-ra-ên là dân tộc chọn lựa của Đức Chúa Trời, dân tộc biệt riêng cho Chúa, và là dân tộc Chúa dùng đem phước hạnh đến cho thế gian (Sáng Thế Ký 12:3; 28:4). Khi cưới gả với Dân Ngoại, dân Chúa không thể sống đúng bản chất phải có của một dân tộc thánh. Hôn nhân pha lẫn sẽ khiến dân Chúa lây nhiễm việc thờ phượng tà thần của Dân Ngoại, và đây là điều thường xuyên xảy ra trong lịch sử tuyển dân (câu 1). Ngoài ra, họ còn làm cho dòng dõi thánh bị pha trộn, vẩn đục thay vì phải tin kính Chúa thuần khiết (câu 2) như Tiên tri Ma-la-chi nói: “Vả, hơi sống của Đức Chúa Trời dù có dư dật, chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh.”

Ngày nay, nhiều người lập luận khi kết hôn với người không cùng niềm tin rằng “đạo ai nấy giữ.” Khi sống với nhau, nhất là lúc có con, thì biết bao nan đề với lắm hệ lụy xảy ra. Họ không thể có hạnh phúc khi niềm tin hai người không nhìn về một hướng. Để tránh xung đột, các Cơ Đốc nhân thường chọn giải pháp bỏ Chúa, theo niềm tin của người kia để hai người “có cùng niềm tin.” Dòng dõi thánh bắt đầu bị pha lẫn và Đức Chúa Trời không thể tìm được một dòng dõi thánh qua những cuộc hôn nhân như vậy. Cơ Đốc nhân cần nhận biết rằng, Đức Chúa Trời muốn chúng ta lập gia đình với người cùng niềm tin không phải là phân biệt tôn giáo hay ra luật lệ cấm đoán khắt khe. Nhưng vì tình yêu thương, Chúa muốn con cái Ngài có một hôn nhân thật hạnh phúc. Người ta thường nói “tình yêu là mù quáng,” vì khi yêu, tình cảm thường lấn áp lý trí. Vì vậy chúng ta hãy hết sức cẩn trọng tìm cầu ý Chúa trong tình yêu và hôn nhân cho chính mình và cho con cháu.

Vui hưởng hạnh phúc lứa đôi và tạo một dòng dõi thánh cho Chúa có phải là ước mơ và mục tiêu của bạn trong hôn nhân không?

Lạy Chúa, xin cho con sự thông sáng và biết cẩn trọng trong mọi quyết định hôn nhân cho con, cháu của con. Xin Chúa Thánh Linh soi sáng và hướng dẫn để qua con và gia đình con sẽ có một dòng dõi thánh cho Chúa.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

8 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page