top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tôn Thờ Đức Chúa Trời


“Vả, ấy là nhờ ân sủng, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-pha khuyên ông Gióp điều gì? Lời khuyên của ông Ê-li-pha sai lạc ở điểm nào? Nhờ đâu bạn được cứu? Vì sao bạn phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí tôn thờ Đức Chúa Trời?

Tất cả chúng ta phải tôn thờ Đức Chúa Trời vì Chúa là Đấng dựng nên chúng ta. Trong phần Kinh Thánh hôm nay (5:17-27), chúng ta thấy sai lầm của ông Ê-li-pha là thiếu khôn ngoan để hướng dẫn ông Gióp đi đúng con đường của Chúa. Ông Ê-li-pha hướng dẫn ông Gióp thờ phượng Chúa vì quyền lợi Chúa ban cho, chứ không phải vì kính sợ Chúa.

Ông Ê-li-pha khuyến khích ông Gióp nhưng chống lại sự sửa dạy của Chúa bằng sự than khóc mà hãy ăn năn. Ông bảo đảm rằng khi ông ăn năn, Đức Chúa Trời sẽ tha thứ và phục hồi đời sống của ông. Ông kết luận: “Người mà Đức Chúa Trời quở trách lấy làm phước thay” (câu 17), và “Hãy nghe, hãy biết để làm ích cho mình” (câu 27). Nếu ông Gióp đến với Chúa, Chúa sẽ bó rịt vết thương và chữa lành cho ông. Chúa sẽ giải cứu ông khỏi quân thù, cho ông có sự hòa bình với người và với cả thiên nhiên. Chúa cũng sẽ cho ông thịnh vượng từ của cải, con cái, sống lâu, và được qua đời êm ái trong Ngài (câu 19-26).

Những triết lý của ông Ê-li-pha nghe qua có vẻ hợp lý, nhưng đối với ông Gióp thì không đúng. Ông Gióp thờ phượng Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời đáng được tôn thờ, không vì Đức Chúa Trời trả công cho ông Gióp. Ông Ê-li-pha hướng dẫn ông Gióp thờ phượng Chúa để nhận được những đặc quyền đặc lợi Chúa ban cho.

Sa-tan cũng nói như vậy: “Gióp há kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao?” (1:9). Sa-tan lý luận con người thờ phượng Chúa chỉ vì quyền lợi Chúa cho họ, chứ không phải từ tấm lòng họ yêu kính Chúa. Vì thiếu khôn ngoan, ông Ê-li-pha đã khuyên ông Gióp mặc cả với Đức Chúa Trời: Hãy xưng tội lỗi anh thì Đức Chúa Trời sẽ phục hồi mọi thứ anh đã mất. Nếu ông Gióp làm theo hẳn ông sẽ làm trái ý Đức Giê-hô-va vì vô tình xác nhận lời Sa-tan nói là đúng; thật tạ ơn Chúa, ông đã Gióp không làm như thế.

Sứ đồ Phao-lô dạy: “Vả, ấy là nhờ ân sủng, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9). Tất cả chúng ta được cứu không phải bởi việc làm, không bởi sự khôn ngoan riêng, nhưng bởi ân sủng của Chúa ban cho. Chúng ta phải thờ phượng Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí vì Chúa là Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta.

Bạn đã tôn thờ Chúa với tinh thần ra sao?

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa về ân sủng quá lớn của Chúa đã cứu con. Xin cho con luôn tôn thờ Chúa hết lòng và phó thác đời con cho Chúa.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

53 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page