top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đầu Tư Bằng Cách Phục Vụ Tha Nhân


“Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em Ta, ấy là đã làm cho chính mình Ta vậy”(Ma-thi-ơ 25:40).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa dùng những hình ảnh cụ thể nào để giúp chúng ta hiểu được việc phục vụ Chúa? Phần thưởng dành cho những người có lòng hiếu khách và biết quan tâm đến người khác là gì? Bạn có sẵn sàng tiếp đãi, giúp đỡ những người lân cận mình không?Trong lời dặn dò của Chúa Giê-xu dành cho 12 sứ đồ trước khi Ngài sai họ ra đi phục vụ Chúa, Ngài đã dùng hình ảnh của những người hiếu khách để khích lệ họ. Ai đón tiếp họ tức đón tiếp Chúa và đón tiếp cả Đức Chúa Cha (câu 40). Họ là những người mang sứ điệp Phúc Âm và cả thẩm quyền của Chúa đến cho người khác, cho nên ai tiếp đón họ có nghĩa là sẵn sàng tiếp nhận Phúc Âm và chính Chúa Giê-xu. Ngài cũng cho các môn đệ biết rằng những người tiếp đãi người khác (nhà tiên tri hay người công chính) thì luôn nhận được phần thưởng của mình (câu 41).

Cuối cùng, Chúa nhấn mạnh cho các môn đệ biết rằng sự phục vụ Chúa được thể hiện rõ nhất là qua việc phục vụ tha nhân. Chúa Giê-xu không thể ở với họ mãi để họ tiếp đón hay phục vụ, vì thế Ngài sẽ đánh giá tinh thần hiếu khách và phục vụ Chúa qua việc họ tiếp đãi và giúp đỡ người khác từ những việc nhỏ và đơn giản nhất trong cuộc sống. Ngài ví dụ rằng họ chỉ cần cho “một trong những người bé mọn này chỉ một ly nước lạnh” thì họ sẽ “không mất phần thưởng” đâu (câu 42). Một lần khác trong Phúc Âm Ma-thi-ơ, Chúa Giê-xu phán: “Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em Ta, ấy là đã làm cho chính mình Ta vậy” và “…hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này, ấy là các ngươi cũng không làm cho Ta nữa” (Ma-thi-ơ 25:40, 45).

Chính Chúa Giê-xu đã để lại tấm gương phục vụ tha nhân cho chúng ta noi theo: Ngài đến với những người nghèo, người bệnh, người bị xã hội từ chối… để giúp đỡ họ, mang hy vọng, và sự sống đến cho họ.Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta sẽ đối diện và tiếp xúc với nhiều người xung quanh, cách chúng ta đối xử với họ chính là cách chúng ta đối với Chúa. Ngài sẽ ghi nhận tất cả cách đối xử của chúng ta với người lân cận. Nếu chúng ta luôn sống trong ý thức: “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta” (Cô-lô-se 3:23), nghĩa là chúng ta đang đầu tư cuộc sống mình cho những điều vĩnh cửu. Chắc chắn phần thưởng cho những việc làm hài lòng Chúa của chúng ta sẽ là rất lớn và có giá trị đời đời.

Bạn đối xử với những người lân cận như thế nào?

Lạy Chúa, xin giúp con có tấm lòng hiếu khách và phục vụ tha nhân một cách hết lòng như con đang phục vụ chính Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

64 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page