VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Sự Khôn Ngoan


Nghe

I Cô-rinh-tô 1:30-31

“…Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân sủng Ngài mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài” (Ê-phê-sô 1:7-9).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời ban cho người “ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ” những phước hạnh nào? Sự khôn ngoan Chúa ban cho khác gì so với sự khôn ngoan của thế gian? Tầm quan trọng của sự khôn ngoan Chúa ban đối với đời sống của bạn ra sao?Trong thư thứ nhất Sứ đồ Phao-lô gửi cho tín hữu Hội Thánh Cô-rinh-tô, từ “khôn ngoan” được ông nhắc 25 lần, và chỉ trong chương 1, từ này được nhắc đến 10 lần. Điều đó cho thấy “khôn ngoan” là điều ai cũng muốn có vì nó thật sự quan trọng đối với mỗi chúng ta. I Cô-rinh-tô 1:30 cũng như Ê-phê-sô 1:7-9 cho biết khôn ngoan là phước hạnh được Đức Chúa Trời ban cho những ai ở trong Chúa Giê-xu Christ để nhận biết ý muốn của Ngài.Từ xưa đến nay, nhân loại vẫn luôn khát khao và tìm kiếm để được sở hữu cho mình sự khôn ngoan, đó là tri thức về cuộc sống, về khoa học thuộc mọi lãnh vực. Điều này không sai.

Tuy nhiên, vì quá đề cao thậm chí đến mức kiêu ngạo về tri thức mình có được đến nỗi họ khước từ ân sủng của Đức Chúa Trời và vi phạm cả luật pháp của Ngài, cụ thể là tội thờ thần tượng. Sự khôn ngoan của thế gian dẫn con người đến sự cứng lòng và kiêu ngạo. Với tri thức mình có được, họ xem những người tin nhận Chúa Giê-xu là những người dại dột, yếu kém. Song chính Đức Chúa Trời đã chuẩn nhận cho những người khiêm nhường đón nhận ơn thương xót của Ngài chính là những người đang sở hữu sự khôn ngoan thật. Người thế gian tự lừa dối mình bằng sự khôn ngoan theo tri thức của đời, nhưng Kinh Thánh dạy rằng thà chúng ta trở nên người dại dột để nhận lãnh được sự khôn ngoan từ trên cao (I Cô-rinh-tô 3:18).

Đó là sự khôn ngoan thông sáng giúp chúng ta nhận biết Đấng Thánh, cùng ý muốn tốt lành của Ngài để sống và làm theo. Qua đó, chúng ta kinh nghiệm ơn phước dư dật mà Ngài dành ban cho những con cái hay vâng phục.Là người khôn ngoan, không ai lại muốn đầu tư cho một công việc khi biết chắc rằng cuối cùng sẽ đón nhận sự lỗ lã. Song người thế gian khi cậy vào sự khôn ngoan riêng của chính mình đã đưa họ đến một hướng đi ngày càng xa cách Chúa, và kết quả cuối cùng là sự hư mất. Chúng ta được Chúa Giê-xu Christ làm nên sự khôn ngoan cho chúng ta (câu 30), hay nói cách khác, khi ở trong Đấng Christ, chúng ta được gọi là người khôn ngoan vì chúng ta đã chọn đúng đường, quyết định đúng cho tương lai đời đời của chính mình.

Bạn đang sở hữu sự khôn ngoan nào cho riêng mình?

Tạ ơn Chúa đã cho con sự khôn ngoan để nhận biết Ngài và thờ phượng Ngài. Xin giúp con luôn bước đi trong sự khôn ngoan Ngài ban để luôn nhận biết và vâng phục thánh ý Chúa.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Wisdom

8 views

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

0