top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đầy Tớ Của Anh Chị Em


“Vả, chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đức Chúa Giê-xu Christ, tức là Chúa; và vì tình yêu mến Đức Chúa Giê-xu mà chúng tôi xưng mình là đầy tớ của anh em” (II Cô-rinh-tô 4:5).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phi-e-rơ không đồng ý để Chúa rửa chân cho mình? Trước đó Chúa đã dạy họ về tinh thần phục vụ trong Chúa như thế nào (Mác 10:35-45)? Qua phản ứng của Sứ đồ Phi-e-rơ, bạn nghĩ gì đến tinh thần hạ mình phục vụ ngày nay?

Khi Chúa Giê-xu rửa chân cho các môn đệ thì chỉ có Sứ đồ Phi-e-rơ là người lên tiếng từ chối, không dám để Chúa rửa chân cho mình. Có lẽ các môn đệ khác hết sức bối rối nên chưa biết nói gì, còn ông Phi-e-rơ với bản tính nhanh nhạy nên đã phản ứng ngay. Ông thưa với Chúa: “Chúa ôi, chính Chúa lại rửa chân cho tôi sao?... Chúa sẽ chẳng rửa chân tôi bao giờ!” (câu 6,8), bởi ông vẫn quan niệm rằng người lãnh đạo thì phải luôn được người khác phục vụ, chứ không phục vụ người khác. Các môn đệ đã quên bài học Chúa dạy lúc họ giận nhau vì hai ông Giăng và Gia-cơ xin Chúa cho hai chức lớn nhất khi Chúa được vinh quang: “Các ngươi biết những người được tôn làm đầu cai trị các Dân Ngoại, thì bắt dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế trị dân. Song trong các ngươi không như vậy; trái lại, hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ; còn ai trong các ngươi muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi mọi người” (Mác 10:43-44).

Quan niệm về sự phục vụ của Sứ đồ Phi-e-rơ ngày trước cũng còn bàng bạc đây đó trong mỗi chúng ta. Nhiều khi cũng thật khó cho người lãnh đạo phục vụ người khác trong những công việc thấp hèn. Và cũng có người cho rằng mình là đầy tớ Chúa chứ không phải đầy tớ anh em nên anh em đừng đòi hỏi! Họ đã quên Lời Chúa dạy nguyên tắc lãnh đạo trong Chúa là phải “trái lại” với nguyên tắc lãnh đạo ở thế gian. Người “làm lớn, làm đầu” trong Chúa phải là người làm đầy tớ, tôi mọi cho mọi người. Sứ đồ Phao-lô đã sống đúng với tinh thần đầy tớ theo Lời Chúa dạy nên ông đã xưng bản thân mình là đầy tớ của anh em: “Vả, chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đức Chúa Giê-xu Christ, tức là Chúa; và vì tình yêu mến Đức Chúa Giê-xu mà chúng tôi xưng mình là đầy tớ của anh em” (II Cô-rinh-tô 4:5).

Chúa Giê-xu đã nêu gương phục vụ trong tinh thần đầy tớ qua việc rửa chân cho các môn đệ, kể cả cho ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Các sứ đồ của Chúa về sau đều trở thành người phục vụ trong tinh thần đầy tớ. Mỗi chúng ta cần sống theo Lời Chúa dạy, từ bỏ cái tôi để có thể phục vụ Chúa trong tinh thần làm đầy tớ lẫn nhau.

Bạn có sẵn sàng phục vụ người khác với tinh thần làm đầy tớ lẫn nhau không?

Lạy Chúa, xin cho con luôn nhớ mình là đầy tớ của Chúa và cũng là đầy tớ của anh chị em để con luôn phục vụ lẫn nhau trong tinh thần đầy tớ như Chúa đã nêu gương.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

16 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page