top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đấng Thêm Sức Mạnh


“Hiện bây giờ, Ta nói điều này cùng các ngươi trước việc chưa xảy đến; để khi việc xảy đến rồi, các ngươi sẽ tin Ta là Đấng đó. Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, ai tiếp người mà Ta đã sai, tức là tiếp Ta; hễ ai tiếp Ta, tức là tiếp Đấng đã sai Ta đến” (câu 19-20).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa dùng Thi Thiên 41:9 để hé lộ điều gì với môn đệ? Mục đích Chúa nói trước điều không vui này là gì? Chúa khích lệ và thêm sức mạnh cho môn đệ bằng những lời nào? Những Lời Chúa phán thêm sức mạnh cho bạn thế nào?

Chúa Giê-xu dùng Thi Thiên 41:9 để hé lộ cho môn đệ biết có “người ăn bánh Ta, dở gót nghịch cùng Ta” (câu 18). Chúa nói Lời Kinh Thánh phải ứng nghiệm nhưng không phải Ngài nói về tất cả môn đệ, vì Đấng Toàn Tri biết rõ những người Ngài đã lựa chọn, Ngài chỉ muốn nói trước về ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Tuy nhiên, Ngài nghĩ đến những môn đệ còn lại, Ngài biết sắp tới đây khi Ngài bị phản, họ sẽ nghi ngờ và vấp ngã. Vì thế, tuy Ngài hé lộ tin không vui là có người ăn bánh Chúa lại sắp phản Chúa, nhưng Ngài cũng giải thích vì sao Ngài cho môn đệ biết trước việc không vui này, ấy là để khi việc xảy đến, các môn đệ trung tín sẽ nhớ lại và “tin Ta là Đấng đó” (câu 19). Trong nguyên văn, Chúa phán “các ngươi sẽ tin Ta Là.” Đây là danh xưng của Đức Chúa Trời trong Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14, nghĩa là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.

Nói cách khác, Chúa thêm sức mạnh cho họ để mai đây Chúa chịu chết trên thập tự giá thì họ được thêm sức khi nhớ lại rằng, vị thầy bằng xương bằng thịt lâu nay họ kề cận chính là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu trong Cựu Ước. Và vì Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu nên Ngài vẫn luôn kề cận bên họ. Chúa nói tiếp về mối liên hệ hiệp nhất giữa môn đệ, là những người Chúa sai phái, với Ngài và Đức Chúa Cha “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, ai tiếp người mà Ta đã sai, tức là tiếp Ta; hễ ai tiếp Ta, tức là tiếp Đấng đã sai Ta đến” (câu 20). Chắc chắn những lời này khích lệ và thêm sức mạnh cho các môn đệ khi họ dấn thân phụng sự Chúa, phục vụ trong tinh thần đầy tớ sau khi Chúa thăng thiên.

Ngày nay, chúng ta đang tiếp bước các môn đệ của Chúa trong công tác rao truyền Tin Lành và phục vụ nhau gây dựng phát triển Hội Thánh Chúa. Chúng ta cũng gặp không ít khó khăn, trở ngại từ mọi mặt. Tuy nhiên, chúng ta vô cùng khích lệ và được thêm sức mạnh thiên thượng vì chúng ta biết rằng mình được Đấng Hằng Hữu sai phái và được liên hiệp với Ba Ngôi Đức Chúa Trời từng ngày.

Bạn có nhận biết mình luôn được Chúa thêm sức mạnh khi phục vụ không?

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì Ngài biết sự yếu đuối của con nên luôn ban cho con những lời khích lệ và ban sức mạnh để con vững bước trên linh trình và hết lòng phục vụ Chúa, phục vụ anh chị em cho đến ngày gặp Chúa.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

15 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page